Ezechiel第15章

Czech BKR

研究内在含义

← Ezechiel第14章   Ezechiel第16章 →

1 Tedy stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, co jest dřevo révové proti všelijakému dřevu, aneb proti ratolestem dříví lesního?

3 Zdaliž vzato bude z něho dřevo k udělání něčeho? Zdaliž udělají z něho hřebík k zavěšování na něm všelijaké nádoby?

4 Aj, na oheň dává se k sežrání. Když oba konce jeho sežere oheň, a prostředek jeho obhoří, zdaž se k čemu hoditi může?

5 Aj, když byl celý, nic nemohlo býti z něho uděláno, ovšem když jej oheň sežral, a shořel, k ničemu se více hoditi nebude.

6 Protož takto praví Panovník Hospodin: Jakož jest dřevo révové mezi dřívím lesním, kteréž jsem oddal ohni k sežrání, tak jsem oddal obyvatele Jeruzalémské.

7 Nebo postavím tvář svou hněvivou proti nim. Z ohně jednoho vyjdou, a oheň druhý zžíře je. I zvíte, že já jsem Hospodin, když obrátím tvář svou hněvivou proti nim.

8 A obrátím zemi tuto v poušť, proto že se přestoupení dopouštěli, praví Panovník Hospodin.

← Ezechiel第14章   Ezechiel第16章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 138

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 9777

Apocalypse Revealed 350, 880, 939

Brief Exposition of Doctrine 100

O Pánu 28, 64

Show Unpublished Work(s)


bible.biblestudy.commentarywithdoc

Bible Study Notes Volume 4


翻译:
分享: