Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Це переклад: Glorifying and Praising God, New Christian Bible Study Staff

машинний переклад на isiZulu

Опис:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Дата створення: 2023

Кредит: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторське право: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ліцензія: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - див. умови

Про: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендована цитата:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад