၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:14

Дослідження

     

14 ရေကို ဝတ်လုံနှင့် ရိုက်လျက်၊ ဧလိယ ကိုးကွယ် သော ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် အဘယ်မှာ ရှိတော်မူသနည်းဟူ၍ တဖန် ရိုက်သောအခါ၊ ရေသည် တဘက်တချက်ကွဲသဖြင့် ဧလိရှဲသည် ကူးသွား၏။


Коментар до цього вірша  

За Henry MacLagan

Verse 14. For the literal sense of the Word, in the hands of the good, because it is from the Lord through the internal sense, although no longer appertaining to the angels, has power to disperse falsities, since the Lord Himself as to the Divine Good and Truth of the internal sense, is in it. The consequence is, therefore, that falsities are dispersed, and a new church commences.