၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:3

Дослідження

     

3 ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလ အမျိုးကို အမျက်ထွက်၍၊ ယောခတ်မင်း လက်ထက် ကာလပတ်လုံး၊ ရှုရိရှင်ဘုရင် ဟာဇေလနှင့်သူ၏သား ဗင်္ယာဒဒ်လက်သို့ ဣသရေလအမျိုးကို အပ်တော်မူ၏။


Коментар до цього вірша  

За Henry MacLagan

Verse 3. Also there is strong aversion from celestial things, and consequently a state of oppression from the merely natural man both as to the falsities of evil, and the evils thence resulting.