Tehilim 20

Дослідження

  

1 למנצח מזמור לדוד׃

2 יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃

3 ישלח־עזרך מקדש ומציון יסעדך׃

4 יזכר כל־מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃

5 יתן־לך כלבבך וכל־עצתך ימלא׃

6 נרננה בישועתך ובשם־אלהינו נדגל ימלא יהוה כל־משאלותיך׃

7 עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃

8 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם־יהוה אלהינו נזכיר׃

9 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃

10 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום־קראנו׃

Scroll to see more.