Mga Landas > Bagong Kaisipang Kristiyano > The Word

The Word

We have this book - the Bible - this collection of stories which range from 1900 to 4,000 years old. Some early ones from Genesis come from an even older oral tradition. This book has been profoundly influential for Judaism and Christianity, obviously, and for Islam, too -- and those religions form the bedrock of the cultures of Europe, much of Asia, and all of the Americas. Is it really the Word of God? Does it contain God's messages to humankind? We think so - otherwise why make a Bible Study site - but, let's explore why.


The Most Important Teachings About the Word

Here's a summary of the key New Christian teachings about the Word.

Kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa... ang Inner Meaning nito

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa sariling kahulugan nito? Hindi alintana kung mas gusto natin ang literal o simbolikong interpretasyon, makatuwirang tingnan kung paano binibigyang-kahulugan ng Bibliya ang sarili nito.

Iba pang mga tupa

Pitong beses, sinabi ni Hesus ang mga bagay tulad ng, "Ako ang puno ng ubas", o "Ako ang tinapay ng buhay". Paano kung ang isang tao ay hindi Kristiyano? Ano ngayon?

Espirituwal ngunit hindi Relihiyoso?

Karaniwan para sa mga tao na ilarawan ang kanilang sarili bilang "espirituwal ngunit hindi relihiyoso". Ano sa palagay mo ang ibig sabihin nito?

Pagkakatuwiran

Ang katwiran ay ang kakayahan ng talino na maunawaan kung ano ang totoo at mabuti (at ang kabaligtaran, kung ano ang mali at masama).

Katotohanan

Ang "katotohanan" ay maaaring tukuyin bilang "ang pagpapahayag ng pag-ibig" o marahil bilang "pag-ibig na ipinahayag." Ito ay maaaring medyo malalim at maganda.

Kasinungalingan

Karaniwan, ang mga pahayag na nagmumula sa pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa kapwa ay "katotohanan" at ang mga nagmumula sa pag-ibig sa sarili o pag-ibig sa mga makamundong bagay ay "kabulaanan."

Banal na Pag-ibig at Karunungan

Ang banal na pag-ibig ay nais na gumana, dumaloy, upang lumikha ng kaligayahan. Paano ito ginagawa? Sa pamamagitan ng banal na karunungan.

Mga Kakayahan o Kakayahan ng Tao

"Endowed by their Creator" - sa New Christian thought, with two capability: spiritual freedom, and rationality.

Ang Bibliya

Ang Bibliya... ano ang gagawin nito? Ito ay naging isang malaking impluwensya sa kultura ng mundo sa loob ng dalawang libong taon, at sa kultura sa Gitnang Silangan sa loob ng maraming daan-daang taon bago iyon. Paano natin ito dapat basahin, at gamitin, ngayon? Makatuwiran na susubukan ng isang mapagmahal na Diyos na ipaalam sa atin ang mga tunay na ideya, upang maisaalang-alang natin ang mga ito sa ating makatuwirang pag-iisip, at magpasya kung ano ang gagawin sa kanila.

Ang Limang Simbahan

Ang kasaysayan ng relihiyon ng tao ay makikita na mayroong 5 pangunahing yugto.

Banal na Katotohanan

Paano magagawa ng katotohanan ang isang bagay? Paano mapapanatili ng katotohanan ang isang bagay? Isipin kung maaari mong paghaluin ang mga elemento ng panaginip at pagiging gising...

Kalooban at Pag-unawa

Bilang tao, palagi tayong naiipit sa mga salungatan sa pagitan ng gusto natin at ng alam natin. Gusto naming kainin ang dagdag na piraso ng pie, ngunit alam naming masama para sa amin ang labis na pagkain....

Ang Ikalawang Pagdating

"Ang pagdating ng Panginoon ay hindi binubuo, gaya ng nakasulat sa sulat, sa Kanyang muling pagpapakita sa mundo, ngunit sa Kanyang presensya sa loob ng lahat." (Arcana Coelestia 3900, Emanuel Swedenborg)

Esse at Existere - mga salitang Latin para sa mahahalagang konsepto

Ang dalawang salitang Latin na ito ay nangangahulugang "maging" at "mag-iral". Minsan ay iniiwan sila ng mga tagasalin ng Swedenborg sa Latin, ngunit isinalin din sila bilang "pagiging" at "pagpapakita". Maaari nating isipin na magkahiwalay ang esse at existere, ngunit magkasama sila.

Banal na Pag-ibig

Ang Banal na Pag-ibig, ang aktwal na pagkatao at diwa ng Panginoon, ay purong espirituwal na enerhiya, at ang pangunahing sangkap ng realidad.

Banal na Karunungan

Para sa Panginoon ang "pangkaisipang lugar" na ito ay panahon at espasyo mismo, maging ang realidad mismo, kung saan ang pag-ibig ay maaaring patuloy na maihatid sa mga anyo na naghahatid sa atin patungo sa langit.

Bakit Naparito si Jesus sa Lupa Bilang Isang Sanggol?

May mga dahilan kaya para sa mapagpakumbaba, mahinang pasimula ng buhay ni Jesus? Tuklasin natin kung paano maaaring gumanap ang Banal na disenyo mula pa sa simula ng buhay ni Kristo.

Ang mga taong lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag

"Ang mga taong lumalakad sa kadiliman" ay sumasagisag sa mga taong may pananampalataya -- sila ay lumalakad -- ngunit ito ay isang malabong pananampalataya, na walang gaanong kaalaman sa mga tunay na katotohanan sa Salita. Gayunpaman, kapag ipinanganak ang Panginoon, sila ay tumanggap.

Ang Pangalawang Pagparito ng Panginoon

Malinaw na itinuturo ng Luma at Bagong Tipan na muling darating ang Panginoon. Sa unang pagdating, naparito Siya sa mundo sa Kanyang sariling anyong tao. Ang mga propesiya ng Kanyang ikalawang pagparito ay dramatiko. Ano ang pananaw ng Bagong Kristiyano sa kanila?

271 - How the Lord Communicates

The Lord communicates indirectly, in order to give us the freedom to opt in.