Mga Landas > Bagong Kaisipang Kristiyano > The Lord

The Lord

Is there a God? If not, what would that mean for us? If so, what does THAT mean for us? Doctrine (structured thinking) about the Lord is one of the main things we need to have, if we're to understand how to live our lives. Let's take a look at this fundamental subject.


Tungkol sa Diyos (Ang Panginoon)

Ano ang Diyos? Anong uri ng nilalang ang maaaring lumikha at magpapanatili sa uniberso? Mula sa mga atom hanggang sa mga parsec. Para sa bilyun-bilyong taon. At bakit?

263 - A God Near at Hand

To contemplate the qualities of God is mind-boggling, and then to realize that God cares for us individually and is intimately present in our lives is also astounding.

271 - How the Lord Communicates

The Lord communicates indirectly, in order to give us the freedom to opt in.

Ang pagkakaroon ng Pananampalataya sa Panginoon

Ano ang matututuhan natin tungkol sa pananampalataya mula sa isa sa mga unang alagad ng Panginoon, si Simon Pedro?

The Most Important Teachings About the Lord

Maybe it's obvious, but... one of the key things for a true understanding of life, the universe, and everything (hat tip to Douglas Adams) is to think hard and learn as much as you can about the nature of God. Here's a list that will spur your thinking.

banal na Espiritu

Itinuturing ng bagong turong Kristiyano ang Banal na Espiritu bilang isang puwersa, o aktibidad, na nagmumula sa Diyos -- hindi isang hiwalay na nilalang. Naaayon ito sa ating pang-araw-araw na pag-unawa sa "espiritu" bilang projection ng personalidad ng isang tao.

Ang Anak

Ang mga Kristiyano ay nalilito sa likas na katangian ni Jesu-Kristo mula pa noong simula ng simbahang Kristiyano. Ang Panginoon, sa Kanyang anyo ng katawan bilang si Jesucristo, ay madalas na tinutukoy sa Bibliya bilang Anak ng Diyos at Anak ng Tao, at paminsan-minsan bilang Anak ni Maria. Ano ang iniisip ng Bagong Kristiyano sa paksang ito?

#138 Decoding the Father, Son, and Holy Spirit

In this Bible study, we try to read Scripture from an angelic rather than earthly perspective to decipher what the Trinity is and why it is discussed the way it is in the Bible.

Ang sinasabi ng Bibliya tungkol kay Jesus bilang Diyos

Kung saan tinitingnan natin kung ano ang sinasabi ng Salita tungkol kay Jesus at kay Jehova...

Sa Pangalan Ko

Tatlong beses, sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi ni Jesus sa mga tao na humingi ng isang bagay "sa Aking pangalan". Ito ay parang namamagitan, ibig sabihin, na si Jesus at "ang Ama" ay magkahiwalay na tao. Ngunit alam nating hindi sila. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito?

Napunit ang Belo mula Itaas hanggang Ibaba

Nang mamatay si Jesus sa krus, ang tabing sa templo sa Jerusalem ay napunit sa kalahati, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ito ay isang espirituwal na watershed.

Ako ay

Minsang tinawag ni Jehova ang Kanyang sarili na "AKO NGA". Isa ito sa pinakamalalim na pahayag ng Bibliya tungkol sa kalikasan ng Diyos.

Isang Pantubos para sa Marami - Ano ang ibig sabihin nito?

Ang ilan sa mga lumang paraan ng pag-iisip tungkol dito ay... mali!

Infinity at Eternity

Bilang mga tao, nakakakuha tayo ng isang kislap lamang ng mga ideya ng magpakailanman - kawalang-hanggan - at kawalang-hanggan.

Bakit Kristiyanismo?

Ano ang nangyari sa kapanganakan, buhay, ministeryo, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Hesus ng Nazareth? Siya ba ang Mesiyas, ang Kristo, na ang pagdating ay ipinropesiya nang maraming beses sa Lumang Tipan?

Banal na Katotohanan

Paano magagawa ng katotohanan ang isang bagay? Paano mapapanatili ng katotohanan ang isang bagay? Isipin kung maaari mong paghaluin ang mga elemento ng panaginip at pagiging gising...

The Trinity - and the Mistake People Made in 325 AD

Nagkamali ang simbahang Kristiyano, sa Konseho ng Nicea, noong 325 AD. Pinagtatalunan nila ang kalikasan ni Jesu-Kristo, at mali ang opinyon ng karamihan.

Banal na Tao

Ang Banal ay kailangang kumonekta sa kung ano ang nilikha, lalo na sa kung ano ang tao.

Ang Panginoon bilang Manunubos

Bahagi ng mensaheng Kristiyano ang konsepto ng pagtubos. Ano ang ibig sabihin, ang sabihin na tinubos ng Panginoon ang mga tao?

Ang Ikalawang Pagdating

"Ang pagdating ng Panginoon ay hindi binubuo, gaya ng nakasulat sa sulat, sa Kanyang muling pagpapakita sa mundo, ngunit sa Kanyang presensya sa loob ng lahat." (Arcana Coelestia 3900, Emanuel Swedenborg)

Pagluwalhati... ano ito?

Ginagamit ng Swedenborg ang salitang "pagluwalhati" kaugnay ng buhay ni Jesus sa lupa, dahil ang Banal sa Kanya ay pinalakas at binuo.

Exinanition - ano iyon?

Ang Exinanition ay isang bihirang ginagamit na salita na nangangahulugang "pag-alis" o "pag-alis." Ito ay maaaring gamitin upang ilarawan ang ilan sa mga estado ng pag-iisip na naranasan ng Panginoon sa panahon ng kanyang buhay sa lupa, nang madama Niyang hiwalay sa Banal. Dumadaan din tayo sa mga estadong tulad nito, sa ating buhay, kapag nakakaramdam tayo ng pag-aalinlangan, kawalan ng laman, at kawalan ng koneksyon.

Mga Wakas, Sanhi, at Epekto

Ang malawak na kilalang triad ng mga konseptong pilosopikal - mga wakas, sanhi, at epekto - ay ginagamit upang ipahayag ang isang pattern na sumasailalim sa lahat ng ating ginagawa. Paano ito gumagana?

Bakit Naparito si Jesus sa Lupa Bilang Isang Sanggol?

May mga dahilan kaya para sa mapagpakumbaba, mahinang pasimula ng buhay ni Jesus? Tuklasin natin kung paano maaaring gumanap ang Banal na disenyo mula pa sa simula ng buhay ni Kristo.

Ang mga taong lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag

"Ang mga taong lumalakad sa kadiliman" ay sumasagisag sa mga taong may pananampalataya -- sila ay lumalakad -- ngunit ito ay isang malabong pananampalataya, na walang gaanong kaalaman sa mga tunay na katotohanan sa Salita. Gayunpaman, kapag ipinanganak ang Panginoon, sila ay tumanggap.

Diyos na Lumikha

Ang pinakamahalagang katotohanan ng Bagong Kristiyanismo ay mayroong isang Diyos - isang Diyos - na lumikha ng langit at lupa.