Puna

 

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala

Ni Jared Buss (isinalin ng machine sa Tagalog)

Jesus raises Jairus's daughter.

Kapag nagkamali ang mga bagay, alinman sa ating personal na buhay o sa mundong nakapaligid sa atin, ang relihiyon ay maaaring magsimulang magmukhang walang katuturan. O baka mas tumpak na sabihin na nagsisimula itong pakiramdam na parang walang kwentang pag-asa. Parang bagahe na wala na tayong dahilan para dalhin. Ang mga relihiyosong turo ay maaaring magsimulang magmukhang walang kabuluhan na mga mithiin, at ang mga gawaing pangrelihiyon ay maaaring pakiramdam na walang saysay. Maaari nating tingnan ang mga kaguluhan sa ating buhay at sabihin, "Hindi napigilan ng aking mga mithiin na mangyari ito." O baka makakita tayo ng trahedya at kaguluhan sa balita at sabihing, “Paano ito mababago ng pagpunta sa simbahan?”

Ngunit ang lahat ng pag-iisip na ito ay pabalik-balik. Ang relihiyon ay hindi isang marangyang bagay. Hindi ito isang bagay na pinalamutian natin ang ating buhay upang patunayan na maganda ang takbo ng buhay. Hindi magandang bagay ang ginagawa natin dahil tayo ay magagandang tao. Kung ang relihiyon ay kung ano ang ibig sabihin nito, kung gayon ito ay nagiging mas may kaugnayan kapag mas maraming bagay ang nahuhulog.

Ang pinakamalinaw na patunay nito ay ang kilalang pahayag ng Panginoon: “Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan, sa pagsisisi” (Mateo 9:13; Marcos 2:17). Napakadaling madala ng mga tao sa ideya na ang relihiyon ay para sa matuwid na tao, ngunit sinabi ng Panginoon na "hindi gayon." At mabuti rin—dahil nasaan pa rin ang mga matuwid na tao? Pumunta siya rito para sa mga makasalanan. Siya ay naparito sa lupa para sa mga taong lumikha ng gulo sa kanilang buhay—hindi para batiin sila, kundi para tulungan sila. Para iligtas sila.

Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mahirap na mga turo sa Salita. Sinasabi sa atin ng Panginoon kung paano lalabanan ang mga espirituwal na labanan—kung paano iwasan ang mga kasamaan na nahukay natin sa ating sarili. Kung inaasahan natin na ang relihiyon ay isang magandang palamuti para sa mga magagandang tao, ang mga turong ito ay nakakagulo. Medyo parang first aid course ang mga ito. Sino ang gustong gumugol ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga pinsala? Kung Sabado lang ng hapon ang buhay sa silyon, hindi na kailangang isipin ang mga ganoong bagay. Ito ay kapag may nangyaring mali na ang halaga ng pagsasanay sa pangunang lunas ay umabot sa bahay. Gayundin, kung naniniwala tayo na walang masyadong mali sa anuman o sinuman, mahirap maunawaan kung bakit napakaraming sasabihin ng Panginoon tungkol sa pagsisisi. Ngunit kung totoo ang kasamaan, lahat ay may katuturan. Ang masasamang bagay na iyon ang sinusubukan Niyang iligtas tayo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi Niya sa atin ng maraming beses na kailangan natin Siya—kailangan natin ang Kanyang kapangyarihan. “Maging ang mga kabataan ay manglulupaypay at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas” (Isaias 40:30, 31).

Wala sa mga ito ang nangangahulugan na dapat tayong magkaroon ng negatibong pananaw sa buhay. Ang Salita ay hindi naroroon para lamang ituro sa atin na ang mahihirap na panahon ay totoo at kailangan nating maligtas. Ang mensahe ng Salita ay na ang Panginoon ay makapagbibigay sa atin ng kagalakan sa kabila ng mahihirap na bagay—sa kabila ng kasamaan—kung hahayaan natin Siya. Sinabi niya: “Kaya nga ikaw ay may kapighatian ngayon; ngunit muli kitang makikita at ang iyong puso ay magagalak, at ang iyong kagalakan ay walang sinumang aalis sa iyo” (Juan 16:22). Iyan ay hindi lamang ilang high-flying ideal. Ito ay mas malakas kaysa sa paniwala na ang buhay ay dapat na maganda. Kung ang Panginoon ay nagiging “totoo” kapag nagsasalita Siya tungkol sa mabigat at masasakit na mga bagay—tungkol sa kalungkutan at pagkawala—kung gayon, marahil ay nagiging “totoo” din Siya kapag nangako Siya na kaya Niya tayong aliwin.

Karamihan sa mundo ay tila naniniwala na ang relihiyon ay lalong walang kaugnayan. Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anumang bagay, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras. Ang mga turo ng Salita ay may kaugnayan dahil ang mundo ay nangangailangan ng pagpapagaling. Ang pagpapagaling na ito ay hindi lamang isang bagay na maaari nating hanapin para sa ating sarili—ito ay isang bagay na maaari nating ibahagi, kung tayo ay may lakas ng loob. Kapag ginawa ito, hindi kami nagbabahagi ng isang masayang maliit na ideyal. Hindi natin dapat ituro ang relihiyon bilang isang bagay na "kawili-wili." Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga pinakatotoong bagay sa buhay—tungkol sa pakikibaka at kalungkutan, at kagalakan na hihigit sa kanila.

Ang Bibliya

 

Marka 2

pag-aaral

   

1 At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay.

2 At maraming nagkatipon, ano pa't hindi na magkasiya, kahit sa pintuan man: at sa kanila'y sinaysay niya ang salita.

3 At sila'y nagsidating, na may dalang isang lalaking lumpo sa kaniya, na usong ng apat.

4 At nang hindi sila mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kaniyang kinaroroonan: at nang yao'y kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahihigan ng lumpo.

5 At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan.

6 Nguni't mayroon doong nangakaupong ilan sa mga eskriba, at nangagbubulaybulay sa kanilang mga puso,

7 Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? siya'y namumusong: sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Dios lamang?

8 At pagkaunawa ni Jesus, sa kaniyang espiritu na sila'y nangagbubulaybulay sa kanilang sarili, pagdaka'y sinabi sa kanila, Bakit binubulaybulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso?

9 Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan; o sabihin, Magtindig ka, at buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka?

10 Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi niya sa lumpo),

11 Sa iyo ko sinasabi, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo.

12 At nagtindig siya, at pagdaka'y binuhat ang higaan, at yumaon sa harap nilang lahat; ano pa't nangagtaka silang lahat, at niluwalhati nila ang Dios, na nangagsabi, Kailan ma'y hindi tayo nakakita ng ganito.

13 At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat; at lumapit sa kaniya ang buong karamihan, at sila'y kaniyang tinuruan.

14 At sa kaniyang pagdaraan, ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. At nagtindig siya at sumunod sa kaniya.

15 At nangyari, na siya'y nakaupo sa pagkain sa kaniyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad: sapagka't sila'y marami, at sila'y nagsisunod sa kaniya.

16 At nang makita ng mga eskriba at mga Fariseo, na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kaniyang mga alagad, Ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?

17 At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga maysakit: hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan.

18 At nangagaayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseo: at sila'y nagsilapit at sinabi sa kaniya, Bakit nangagaayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseo, datapuwa't hindi nangagaayuno ang iyong mga alagad?

19 At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari bagang mangagayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang-lalake ay sumasa kanila? samantalang ang kasintahang-lalake ay sumasa kanila, ay hindi sila mangakapagaayuno.

20 Datapuwa't darating ang mga araw, na aalisin sa kanila ang kasintahang-lalake, at kung magkagayo'y mangagaayuno sila sa araw na yaon.

21 Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma: sa ibang paraan ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian, sa makatuwid baga'y ang bago sa luma, at lalong lumalala ang punit.

22 At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma; sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat: kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat.

23 At nangyari, na nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo nang araw ng sabbath; at ang mga alagad niya, samantalang nagsisilakad, ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay.

24 At sinabi sa kaniya ng mga Fariseo, Narito, bakit ginagawa nila sa araw ng sabbath ang hindi matuwid?

25 At sinabi niya sa kanila, Kailan man baga'y hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya'y mangailangan, at magutom, siya, at ang kaniyang mga kasamahan?

26 Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Dios nang panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar, at kumain siya ng tinapay na itinalaga, na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang, at binigyan pa rin niya ang kaniyang mga kasamahan?

27 At sinabi niya sa kanila, Ginawa ang sabbath ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabbath:

28 Kaya't ang Anak ng tao ay panginoon din naman ng sabbath.