L’Amore Coniugale # 1

Ni Emanuel Swedenborg

Pag-aralan ang Sipi na ito

      |
/ 535  
  

(Maaaring hindi pa naisasalin ang talatang ito, o pinili ng tagasalin na alisin ito, o may puwang sa pagnunumero sa orihinal na Latin.)

/ 535  
  

Many thanks to Fondazione Swedenborg for making this translating publicly available.