Ang Bibliya

 

Mateo 2:1-12 : Ang Pagbisita ng Matalinong Lalaki

pag-aaral

       |

1 Nang ipanganak nga si Jesus sa Bet-lehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga Pantas na lalake ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi,

2 Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Judio? sapagka't aming nakita ang kaniyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin.

3 Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem.

4 At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Cristo.

5 At sinabi nila sa kaniya, sa Bet-lehem ng Judea: sapagka't ganito ang pagkasulat ng propeta,

6 At ikaw Bet-lehem, na lupa ng Juda, Sa anomang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda: Sapagka't mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador, Na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel.

7 Nang magkagayo'y tinawag ni Herodes ng lihim ang mga Pantas na lalake, at kaniyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin.

8 At pinayaon niya sila sa Bet-lehem, at sinabi, Kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol; at pagkasumpong ninyo sa kaniya, ay ipagbigay-alam ninyo sa akin, upang ako nama'y makaparoon at siya'y aking sambahin.

9 At sila, pagkarinig sa hari ay nagsiyaon ng kanilang lakad; at narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan, ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol.

10 At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak.

11 At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria; at nangagpatirapa sila at nangagsisamba sa kaniya; at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mira.

12 At palibhasa'y pinagsabihan sila ng Dios sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan.

Puna

 

Christmas Gifts of Gold, Frankincense and Myrrh

     

Ni New Christian Bible Study Staff

The Adoration of the Magi, a Design for Bas Relief.

In the Christmas story, the wise men bring gifts to the Lord: gold, frankincense and myrrh.

The gold is listed first, because it is the inmost - signifying good, e.g. the good that we do when we love the Lord and the neighbor.

The frankincense is next. It signifies rational truth, which is the set of true ideas that we know, not about external things like cars or cooking, but about what is really good, and what is really true.

These rational truths are built on earlier knowledges that we learn, before we have really made them our own. Those early knowledges about spiritual things - often learned in childhood - are represented by the myrrh.

In a way, these gifts are really a reciprocation. We can't actually give them to the Lord until the Lord has given them to us. We necessarily start out by learning and doing the Lord's law (myrrh). The Lord can then call up those memories to become rational truths (frankincense). Then, over time, and with effort, those truths can be transformed into good (gold). The wise men from the East had gone through this process of learning and becoming vessels that could receive truths and goods. They were able to perceive the Lord's birth, and find him, and bring gifts to him.