Psalmi 51

pag-aaral

   

1 Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.

2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.

3 Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.

4 Samome Tebi zgreših, i na Tvoje oči zlo učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom.

5 Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom.

6 Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.

7 Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega.

8 Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.

9 Odvrati lice svoje od greha mojih, i sva bezakonja moja očisti.

10 Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.

11 Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene.

12 Vrati mi radost spasenja svog, i duh vladalački neka me potkrepi.

13 Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.

14 Izbavi me od krvi, Bože, Bože, Spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu Tvoju.

15 Gospode! Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu Tvoju.

16 Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.

17 Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.

18 Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove jerusalimske.

19 Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

Scroll to see more.