ဝတ်ပြုရာကျမ်း 12:1

pag-aaral

            |

1 တဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ -