၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:25

pag-aaral

       

25 ထိုမြို့မှ ကရမေလတောင်သို့၎င်း၊ ထိုတောင်မှ ရှမာရိမြို့သို့၎င်း အစဉ်အတိုင်းသွား၏။


Puna sa talatang ito  

Ni Henry MacLagan

Verse 25. And thus he is delivered, and proceeds from a state of faith to a state of charity, the spiritual church being thence again established.