Mika 3:8

pag-aaral

             |

8 Châhrasala Zakaw sahlao lâta ama hmoparaona pahnona awpa nata, Izarel sahlao lâta ama moleina pahnosa awpa ta, ABEIPA Thlahpa vâta hmotaotheina zy, ryureinazy nata thatlônazy châta ei bi tlai.