2 Χρονικά 11:7

pag-aaral

     

7 και την Βαιθ-σουρ και την Σοκχω και την Οδολλαμ