Från Swedenborgs Verk

 

Arcana Caelestia #2135

Arcana Caelestia (Svenska Översättning)      

Study this Passage

Gå till avsnitt / 10837  

Läs nästa →

2135. Första Moseboken, Kapitel 18

Del 3 (2135–2893), Första Moseboken 18–22
Swedenborgs inledande företal – fortsättning.
Kapitlen 16–21 publicerades separat, och därför hör detta förord endast till kapitel 18. Red.

Vid slutet av föregående kapitel handlade det om Yttersta Domen, och det visades där vad som menas med denna – inte världens undergång, utan Kyrkans sista tid. När den förestår, säger Herren att Han skall komma i himlens skyar med makt och härlighet, Matteus 24:30; Markus 13:26; Lukas 21:27.

Ingen har hittills vetat vad som förstås med ’himlens skyar’, men för mig har det uppenbarats att med detta inte förstås annat än bokstavsmeningen i Ordet. Ty den invärtes meningen av Ordet inrymmer härligheten, eftersom allt i den handlar om Herren och Hans rike, se del 1, i nr 17691772. Något liknande betecknas med ’skyn’ eller ’molnet’, som omgav Petrus, Jakob och Johannes, när Herren uppenbarade Sig för dem i härlighet, varom det heter hos Lukas:

En röst hördes ur molnet: Detta är Min älskade Son. Lyssna till Honom! Men när rösten förtonat, stod Jesus där ensam.
Lukas 9:35-36.

Mose och Elia, som talade med Herren, förebildade där det Gamla Testamentets Ord, som också kallas Mose och Profeterna – med Mose hans böcker, ävensom de historiska, med ’profeten Elia’ alla profeterna. Med Petrus, Jakob och Johannes förebildades emellertid – såsom överallt annorstädes där de omnämns i evangelierna – tron och människokärleken samt det goda som är ett utflöde av människokärleken. Och med att endast de var närvarande vid detta tillfälle betecknades att inga andra kan se den Herrens härlighet, som finns i Hans Ord, än de hos vilka finns tro, trons människokärlek, och dess goda. Alla de andra kan väl också se, men de ser ändå inte, därför att de inte tror. Sådan är den invärtes meningen av dessa två ställen. Överallt hos profeterna förstås med ’sky’ eller ’moln’ Ordet i dess bokstav, och med ’härlighet’ Ordet i dess liv. Vad och hurdant Ordets invärtes mening är har berörts på många ställen och förklarats i anslutning till de enskilda orden. De skriftlärde var de som på Herrens tid allra minst trodde att det i Ordet fanns något skrivet om Herren. Våra dagars skriftlärde vet väl att så är fallet, men torde kanske minst av alla tro att någon annan härlighet finns i Ordet än den som kommer till synes i bokstaven – fastän bokstaven i själva verket är skyn, som härligheten innebor i.

---

Av detta kapitel framför allt kan man få klart för sig, hur den invärtes meningen i Ordet är beskaffad, och hur änglarna uppfattar Ordet när det läses av människan. Av den historiska bokstavsbetydelsen förstår man inte annat än att Jehovah visade sig för Abraham i gestalten av tre män och att Sarah, Abraham och hans tjänare lagade till mat för dem, nämligen kakor av finsiktat vetemjöl, en kalv och också smör och mjölk. Fast det är en historiskt sann skildring av vad som verkligen ägde rum, så uppfattas det inte på detta historiska sätt av änglarna. I stället förnimmer änglarna abstrakt, helt bortsett från bokstaven, det som förebildas och betecknas i andlig mening med sådana beskrivningar. Detta vill med andra ord säga att de förnimmer det så som det framställs nedan i Innehållet. I stället för olika historiska omständigheter som återges i detta kapitel förnimmer de tillståndet av Herrens förnimmelse i sitt Mänskliga, och också förbindelsen vid denna tid med det Gudomliga, innan den fullkomliga föreningen existerade av Hans Gudomliga Väsen med det Mänskliga och av Hans Mänskliga Väsen med Hans Gudomliga Väsen. Det är detta tillstånd som Herren avser när Han säger:

Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde Sonen som är i Faderns sköte, Han har gjort Honom känd. Johan 1:18.

(Referenser: Arcana Coelestia 1769-1772)


[2] Inte heller uppfattar änglarna de olika sorternas föda som omnämns i detta kapitel annat än som himmelsk och andlig godhet, som det ges en detaljerad förklaring över i detta kapitel. Och av vad som vidare sägs i kapitlet om en son som Sarah skulle föda på bestämd tid följande år förstår änglarna inte något annat än att Herrens mänskliga förnuftiga skulle bli Gudomligt. Om vad som anförs vid slutet av kapitlet om att Abraham talade med Jehovah om förstörelsen av Sodom och Gomorra förstår de inte något annat än Herrens medling för människosläktet. Med talen femtio, fyrtiofem, fyrtio, trettio, tjugo och tio förstår de Hans medling för dem hos vilka sanningar skulle vara förbundna med olika slag av godhet och för dem vilka hade olika slag av godhet genom frestelser och strider, eller genom andra tillstånd. Och deras uppfattning är densamma vad gäller allt annat i Ordet, vilket torde framgå än tydligare av förklaringen av de enskilda orden, där det visas att dylikt inbegrips i vartenda uttryck i Ordet, såväl i den historiska delen som i den profetiska delen.

[3] Att en sådan invärtes mening finns överallt i Ordet, vilken handlar blott om Herren, om Hans rike i himlen, om Hans Kyrka på jorden och särskilt om varje individ, och alltså handlar om de olika slag av godhet som hör till kärleken och de olika slag av sanning som hör till tron, torde också för var och en stå klart av det som citeras från Gamla Testamentets text i evangelierna, såsom hos Matteus:

Herren sade till Min Herre: Sätt Dig vid Min högra hand, till dess Jag lägger Dina fiender Dig till fotapall. Matteus 22:44; Psaltaren 110:1.

Att dessa ord syftar på Herren kan man inte utläsa av bokstavsmeningen på det anförda stället hos David. Men att likväl inte någon annan avses än Herren lär Han Själv på här citerade ställe hos Matteus.

[4] I samma evangelium:

Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall komma en hövding, en herde för Mitt folk Israel. Matteus 2:6; Mika 5:2.

De som klänger sig fast vid bokstavsmeningen, såsom judarna gör, vet väl av denna att Herren skulle födas där. Men eftersom de väntar på en anförare och konung, som skall föra dem tillbaka till landet Kanaan, så förklarar de därför dessa ord efter bokstaven. Det vill säga att de med ’Juda land’ förstår landet Kanaan och med ’Mitt folk Israel’ Israels stammar, trots att de inte vet var de senare nu finns. Och med ’anföraren’ avser de ännu sin Messias. Men egentligen förstås med ’Juda’ och ’Israel’ annat än Juda och Israel – med ’Juda’ de som är himmelska och med ’Israel’ de som är andliga, i himlen och på jorden. Och med ’anföraren’ förstås Herren.

[5] I samma evangelium:

I Rama hördes en röst, gråt och högljudd klagan och mycken jämmer. Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte till. Matteus 2:18; Jeremia 31:15.

De som begränsar sig till bokstavsmeningen kan omöjligen fatta den mening som är den invärtes i dessa ord. Förekomsten av en dylik mening framstår emellertid tydligt i evangeliet självt. I samma evangelium:

Ut ur Egypten kallade Jag Min Son. Matteus 2:15; Hosea 11:1.

Hos Hosea heter det:

När Israel var pojke, älskade Jag honom, och ut ur Egypten kallade Jag Min Son. Ju mer de kallade på dem, desto mer drog de sig undan från deras åsyn. Och Jag lärde Efraim att gå. Hosea 11:13.

De som inte känner till att det finns en invärtes mening kan inte veta annat än att Jakob avses här när han drog in i Egypten, och hans efterkommande när de drog ut därifrån, och att med ’Efraim’ förstås Efraims stam, således detsamma som förekommer i de historiska delarna av Ordet. Av evangelistens Ord är det emellertid fullt klart att de betecknar Herren, men vad varje detalj står för skulle man omöjligen kunna veta, om det inte avslöjades med hjälp av den invärtes meningen.

(Referenser: Hosea 11:1-3)


Gå till avsnitt / 10837  

Läs nästa →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Caelestia 2606, 2760, 2761, 3652, 3703, 3712, 3858, 3934, 3994, 4391, 4859, 4926, 5247, 5321, 5922, 6000, 6073, 6343, 6534, 6752, 6832, 7038, 7643, 7912, 8106, 8443, 8781, 8916, 9031, 9086, 9198, 9212, 9372, 9391, 9405, 9406, 9410, 9427, ...

The White Horse 9

NYA JERUSALEM OCH DESS HIMMELSKA LÄRA 258

Other New Christian Commentary

James 1

What can we learn from James? 1


Ordlista med termer Använda av Emanuel Swedenborg

Bibeln

 

Matteus 2:6

Swedish (1917)      

Studera inre mening

← Matteus 2:5    Full kapitel    Matteus 2:7 →

6 'Och du Betlehem, du judiska bygd, ingalunda är du minst bland Juda furstar, ty av dig skall utgå en furste som skall vara en herde för mitt folk Israel.'»

   Studera inre mening
From Swedenborg's Works

Förklaring (er) eller referenser från Swedenborgs verk:

Arcana Caelestia 2135, 4594, 9485, 9594


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 449

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 41

Scriptural Confirmations 2, 9, 12

Annan kommentar

  Berättelser:Hop to Similar Bible Verses

2 Samuelsboken 5:2

1 Krönikeboken 11:2

Psaltaren 78:71

Jesaja 40:11

Mika 5:1

Word/Phrase Explanations

minst
The idea of "least" is not addressed directly in Swedenborg, but a central idea is relatively clear from several references to Matthew 25:40: And the...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

herde
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Adoration of the Wise Men
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Adoration of the Wise Men
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Angels in the Christmas Story
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Behold, the Star
Article | Ages 15 - 17

 Birth of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Childhood of Jesus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Christmas Star
Gives directions for assembling four large triangles into a beautiful star. 
Project | Ages 7 - 14

 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Fall Down and Worship Him
Think about your day tomorrow, and prioritize your various activities by thinking about what the Lord wants you to do.
Activity | Ages over 15

 Five Christmas Scenes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Flee to Egypt
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Flight into Egypt
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Flight into Egypt Silhouette
"Cut out the pieces to show the silhouettes of Mary and Joseph taking the young Child to Egypt, then assemble on a large piece of blue paper and add stars by using glitter or small star stickers. "
Project | Ages 7 - 14

 Following the Star
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Follow the Star Dramatization
This simple dramatization of the story of the wise men following the star to find the baby Lord includes a script and an illustration of Mary, Joseph, and the young Child.
Activity | Ages 3 - 7

 Gifts for the Lord
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Gifts of Gold, Frankincense, and Myrrh
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Gifts of the Wise Men
Coloring Page | Ages 7 - 14

 His Star Still Shines
Worship Talk | Ages over 18

 Jesus' Childhood
People are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Joy in the Coming of Our Lord
Like the star that led the wise men, the truth will lead us to the Lord and make us happy. But the real joy in our lives will be when we come to the Lord offering gifts to Him, as the wise men did.
Worship Talk | Ages over 18

 Lacing Star
Print this star onto card stock, punch holes around the edge, then use yarn with sparkly (metallic) strands to “sew” around the edge of the star to make it sparkle.
Project | Ages 4 - 8

 Making Christmas Star Cookies
Ideas for decorating rolled cookies cut in the shape of stars. 
Project | Ages over 7

 Memory Verse: The Guiding Star
Activity | Ages 4 - 14

 Pop-up Crèche Card for Christmas
A lovely project to color and assemble. Designed by Eudora Sellner Walsh.
Project | Ages 7 - 17

 Quotes: Prophecies of the Advent
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Guiding Star
Teachings from the Lord's Word for Christmas about the guiding star.
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Unto Us a Child Is Born
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Using Our Talents
Teaching Support | Ages over 15

 Scroll of Angelic Appearances in Christmas Story
Project | Ages 7 - 14

 Show and Tell the Gifts of the Wise Men
Read about the three gifts in Matthew 2. Then show everyone some gold, frankincense and myrrh. Discuss ways we can give these symbolic gifts to the Lord.
Activity | All Ages

 Signs at Christmas
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Star of Wonder
Four ways to picture the star in the dark of night.
Project | Ages 7 - 10

 Star Out of Jacob
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Star Out of Jacob with Quote
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Story of the Wise Men Scene Boxes
Paint four sides of a box to show 4 different scenes from the story of the wise men.
Project | Ages 7 - 14

 Story of the Wisemen Stained Glass Windows
Make stained glass windows depicting the star of wonder, the three wise men following the star or the wise men presenting their gifts before the Lord.
Project | Ages 4 - 14

 Strange Gifts
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Christmas Star
As we think about stars at Christmas time, let us invite the Lord into our hearts and minds so that His Christmas star will light the way to heaven for us.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Flight into Egypt
Angels came to Joseph in a dream to help protect the baby Lord. Angels can help protect us too. Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 1, for ages 6-7.
Religion Lesson | Ages 6 - 7

 The Gold of the Wisemen
Gold stands for loving the Lord. This was the first gift that the wise men gave the Lord because it is essential for worshiping the Lord. You can give the Lord the gift of spiritual gold - the gift of love. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Guiding Star [salt crystal star]
Paint a beautiful guiding star and then use salt crystals on wet paint to make a starry sky for the background.
Project | Ages over 7

 The Innocence of Love
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Come into the World
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord Comes into the World (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord Comes into the World (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Lord Comes into the World (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Murder of the Innocents and the Flight into Egypt
Within each one of us the Lord’s wonderful Providence keeps what is most important safe from harm. In time, this protection makes it possible for us to prepare ourselves to become angels in heaven.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 The Slaughter of the Innocents
Worship Talk | Ages over 18

 The Star of Bethlehem
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Three Gifts of the Wise Men
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Visit of the Wise Men (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Visit of the Wise Men (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Visit of the Wise Men (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Wise Men
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Wise Men
Two project ideas for picturing the wise men.  
Project | Ages 4 - 14

 The Wise Men
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Wise Men
The wise men brought gifts to the baby Lord. How are we to search for the Lord? What gifts should we bring Him?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Wise Men
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Wise Men
A story for young children with color illustrations.
Story | Ages 4 - 10

 The Wisemen Diorama
Print this project onto thick paper (such as cover stock). Then color the wise men, the camels, and the background scene of Bethlehem and assemble a diorama with the wise men looking at the star. 
Project | Ages 7 - 14

 The Wisemen Present Gifts
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Wisemen Rejoice to See the Star
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Wise Men Worship the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Christmas Initial Letters
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Christmas Scenes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Kings from the East
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Wise Men
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Why Does God Let Bad Things Happen?
Lesson and activities comparing what the Lord wills to what He permits so that people can be free to make heavenly or hellish choices in their lives.
Religion Lesson | Ages over 15

 Why the Lord Was Taken into Egypt
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Wise Men Follow the Star
At the time of the Lord’s birth a beautiful star appeared in the night sky. It was a star of heavenly light and only people whose spiritual eyes had been opened could see it. Far away from Bethlehem, in the land to the east, this special star was seen by some wise men. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 2, for ages 7-8.
Religion Lesson | Ages 7 - 8

 Wise Men from the East
Presents a dramatic word-picture of the wise men's journey and a message for us all: If you wish to be wise, and to be made happy with an exceeding great joy, follow the Lord's star.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Wisemen See Star
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Wisemen's Gift Ornaments
Make ornaments for your tree by printing pictures of wise men's gifts on stiff paper (such as cover stock). Then color the gifts, cut them out, and display on your tree.
Project | Ages up to 10


Översätt: