Från Swedenborgs Verk

 

Arcana Caelestia #2135

Arcana Caelestia (Svenska Översättning)      

Study this Passage

Gå till avsnitt / 10837  

Läs nästa →

2135. Första Moseboken, Kapitel 18

Del 3 (2135–2893), Första Moseboken 18–22
Swedenborgs inledande företal – fortsättning.
Kapitlen 16–21 publicerades separat, och därför hör detta förord endast till kapitel 18. Red.

Vid slutet av föregående kapitel handlade det om Yttersta Domen, och det visades där vad som menas med denna – inte världens undergång, utan Kyrkans sista tid. När den förestår, säger Herren att Han skall komma i himlens skyar med makt och härlighet, Matteus 24:30; Markus 13:26; Lukas 21:27.

Ingen har hittills vetat vad som förstås med ’himlens skyar’, men för mig har det uppenbarats att med detta inte förstås annat än bokstavsmeningen i Ordet. Ty den invärtes meningen av Ordet inrymmer härligheten, eftersom allt i den handlar om Herren och Hans rike, se del 1, i nr 17691772. Något liknande betecknas med ’skyn’ eller ’molnet’, som omgav Petrus, Jakob och Johannes, när Herren uppenbarade Sig för dem i härlighet, varom det heter hos Lukas:

En röst hördes ur molnet: Detta är Min älskade Son. Lyssna till Honom! Men när rösten förtonat, stod Jesus där ensam.
Lukas 9:35-36.

Mose och Elia, som talade med Herren, förebildade där det Gamla Testamentets Ord, som också kallas Mose och Profeterna – med Mose hans böcker, ävensom de historiska, med ’profeten Elia’ alla profeterna. Med Petrus, Jakob och Johannes förebildades emellertid – såsom överallt annorstädes där de omnämns i evangelierna – tron och människokärleken samt det goda som är ett utflöde av människokärleken. Och med att endast de var närvarande vid detta tillfälle betecknades att inga andra kan se den Herrens härlighet, som finns i Hans Ord, än de hos vilka finns tro, trons människokärlek, och dess goda. Alla de andra kan väl också se, men de ser ändå inte, därför att de inte tror. Sådan är den invärtes meningen av dessa två ställen. Överallt hos profeterna förstås med ’sky’ eller ’moln’ Ordet i dess bokstav, och med ’härlighet’ Ordet i dess liv. Vad och hurdant Ordets invärtes mening är har berörts på många ställen och förklarats i anslutning till de enskilda orden. De skriftlärde var de som på Herrens tid allra minst trodde att det i Ordet fanns något skrivet om Herren. Våra dagars skriftlärde vet väl att så är fallet, men torde kanske minst av alla tro att någon annan härlighet finns i Ordet än den som kommer till synes i bokstaven – fastän bokstaven i själva verket är skyn, som härligheten innebor i.

---

Av detta kapitel framför allt kan man få klart för sig, hur den invärtes meningen i Ordet är beskaffad, och hur änglarna uppfattar Ordet när det läses av människan. Av den historiska bokstavsbetydelsen förstår man inte annat än att Jehovah visade sig för Abraham i gestalten av tre män och att Sarah, Abraham och hans tjänare lagade till mat för dem, nämligen kakor av finsiktat vetemjöl, en kalv och också smör och mjölk. Fast det är en historiskt sann skildring av vad som verkligen ägde rum, så uppfattas det inte på detta historiska sätt av änglarna. I stället förnimmer änglarna abstrakt, helt bortsett från bokstaven, det som förebildas och betecknas i andlig mening med sådana beskrivningar. Detta vill med andra ord säga att de förnimmer det så som det framställs nedan i Innehållet. I stället för olika historiska omständigheter som återges i detta kapitel förnimmer de tillståndet av Herrens förnimmelse i sitt Mänskliga, och också förbindelsen vid denna tid med det Gudomliga, innan den fullkomliga föreningen existerade av Hans Gudomliga Väsen med det Mänskliga och av Hans Mänskliga Väsen med Hans Gudomliga Väsen. Det är detta tillstånd som Herren avser när Han säger:

Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde Sonen som är i Faderns sköte, Han har gjort Honom känd. Johan 1:18.

(Referenser: Arcana Coelestia 1769-1772)


[2] Inte heller uppfattar änglarna de olika sorternas föda som omnämns i detta kapitel annat än som himmelsk och andlig godhet, som det ges en detaljerad förklaring över i detta kapitel. Och av vad som vidare sägs i kapitlet om en son som Sarah skulle föda på bestämd tid följande år förstår änglarna inte något annat än att Herrens mänskliga förnuftiga skulle bli Gudomligt. Om vad som anförs vid slutet av kapitlet om att Abraham talade med Jehovah om förstörelsen av Sodom och Gomorra förstår de inte något annat än Herrens medling för människosläktet. Med talen femtio, fyrtiofem, fyrtio, trettio, tjugo och tio förstår de Hans medling för dem hos vilka sanningar skulle vara förbundna med olika slag av godhet och för dem vilka hade olika slag av godhet genom frestelser och strider, eller genom andra tillstånd. Och deras uppfattning är densamma vad gäller allt annat i Ordet, vilket torde framgå än tydligare av förklaringen av de enskilda orden, där det visas att dylikt inbegrips i vartenda uttryck i Ordet, såväl i den historiska delen som i den profetiska delen.

[3] Att en sådan invärtes mening finns överallt i Ordet, vilken handlar blott om Herren, om Hans rike i himlen, om Hans Kyrka på jorden och särskilt om varje individ, och alltså handlar om de olika slag av godhet som hör till kärleken och de olika slag av sanning som hör till tron, torde också för var och en stå klart av det som citeras från Gamla Testamentets text i evangelierna, såsom hos Matteus:

Herren sade till Min Herre: Sätt Dig vid Min högra hand, till dess Jag lägger Dina fiender Dig till fotapall. Matteus 22:44; Psaltaren 110:1.

Att dessa ord syftar på Herren kan man inte utläsa av bokstavsmeningen på det anförda stället hos David. Men att likväl inte någon annan avses än Herren lär Han Själv på här citerade ställe hos Matteus.

[4] I samma evangelium:

Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall komma en hövding, en herde för Mitt folk Israel. Matteus 2:6; Mika 5:2.

De som klänger sig fast vid bokstavsmeningen, såsom judarna gör, vet väl av denna att Herren skulle födas där. Men eftersom de väntar på en anförare och konung, som skall föra dem tillbaka till landet Kanaan, så förklarar de därför dessa ord efter bokstaven. Det vill säga att de med ’Juda land’ förstår landet Kanaan och med ’Mitt folk Israel’ Israels stammar, trots att de inte vet var de senare nu finns. Och med ’anföraren’ avser de ännu sin Messias. Men egentligen förstås med ’Juda’ och ’Israel’ annat än Juda och Israel – med ’Juda’ de som är himmelska och med ’Israel’ de som är andliga, i himlen och på jorden. Och med ’anföraren’ förstås Herren.

[5] I samma evangelium:

I Rama hördes en röst, gråt och högljudd klagan och mycken jämmer. Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte till. Matteus 2:18; Jeremia 31:15.

De som begränsar sig till bokstavsmeningen kan omöjligen fatta den mening som är den invärtes i dessa ord. Förekomsten av en dylik mening framstår emellertid tydligt i evangeliet självt. I samma evangelium:

Ut ur Egypten kallade Jag Min Son. Matteus 2:15; Hosea 11:1.

Hos Hosea heter det:

När Israel var pojke, älskade Jag honom, och ut ur Egypten kallade Jag Min Son. Ju mer de kallade på dem, desto mer drog de sig undan från deras åsyn. Och Jag lärde Efraim att gå. Hosea 11:13.

De som inte känner till att det finns en invärtes mening kan inte veta annat än att Jakob avses här när han drog in i Egypten, och hans efterkommande när de drog ut därifrån, och att med ’Efraim’ förstås Efraims stam, således detsamma som förekommer i de historiska delarna av Ordet. Av evangelistens Ord är det emellertid fullt klart att de betecknar Herren, men vad varje detalj står för skulle man omöjligen kunna veta, om det inte avslöjades med hjälp av den invärtes meningen.

(Referenser: Hosea 11:1-3)


Gå till avsnitt / 10837  

Läs nästa →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Caelestia 2606, 2760, 2761, 3652, 3703, 3712, 3858, 3934, 3994, 4391, 4859, 4926, 5247, 5321, 5922, 6000, 6073, 6343, 6534, 6752, 6832, 7038, 7643, 7912, 8106, 8443, 8781, 8916, 9031, 9086, 9198, 9212, 9372, 9391, 9405, 9406, 9410, 9427, ...

The White Horse 9

NYA JERUSALEM OCH DESS HIMMELSKA LÄRA 258

Other New Christian Commentary

James 1

What can we learn from James? 1


Ordlista med termer Använda av Emanuel Swedenborg

Bibeln

 

Matteus 22:44

Swedish (1917)      

Studera inre mening

← Matteus 22:43    Full kapitel    Matteus 22:45 →

44 'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter.'

   Studera inre mening
From Swedenborg's Works

Förklaring (er) eller referenser från Swedenborgs verk:

Arcana Caelestia 1725, 2135, 2162, 2649, 3387, 4592, 4766, ...

The Lord 6, 14, 35

True Christian Religion 102


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 205, 298, 850

On the Athanasian Creed 187

Marriage 102

Scriptural Confirmations 4, 33

Annan kommentar

  Berättelser:


Hop to Similar Bible Verses

Psaltaren 110:1

Word/Phrase Explanations

herre
Characters in the Bible will often address others using the term “my lord,” and it seems to be no more than an expression of respect....

fiender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

fötter
Our feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Applying the Two Great Commandments
Discuss ways that we can apply the two great commandments in our lives.
Activity | Ages 7 - 10

 A Question for the Lord
One man who wanted to find an excuse for having the Lord arrested and put to death asked which was the greatest com­mandment.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Bible Jeopardy Game: Trial and Crucifixion
Use the Bible Jeopardy questions to review the story of the Tabernacle.
Activity | Ages 11 - 17

 Developing Respect for Marriage
This sermon discusses ways that marriage can help people prepare for heaven.
Worship Talk | Ages over 18

 Giving the Two Great Commandments
Coloring Page | Ages 7 - 14

 How to Love the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Illustrating the Two Great Commandments
Project | Ages 4 - 10

 Lifeline to the Lord
God reveals Himself to humankind in His Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Loving Others
The Lord wants us to love everyone but the way we love friends will be different than the way we love those who harm us or others.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: Being a Good Neighbor
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Our God
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Two Great Commandments (with hand motions)
Use hand motions to help you say the two great commandments and think about what they mean.
Activity | Ages 4 - 10

 Obeying the Two Great Commandments
Look at your family or classroom rules to see how they support the Two Great Commandments. For each rule, consider whether it is more directly related to loving the Lord or to loving the neighbor. 
Activity | Ages 7 - 17

 Our Covenant with God
A covenant is a promise made between two or more people. New Church teachings explain how keeping covenant joins a person with the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Paper Doll Chain
Fold the paper, cut out the figures, and open it up to see all the neighbors.
Project | Ages 4 - 10

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18

 Quotes: Being a Good Neighbor
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Lord Our God
Teaching Support | Ages over 15

 Temptations and the Ten Commandments
Article | Ages 15 - 17

 The Ideal of Marriage to Eternity
What did Jesus really mean when He said that after resurrection people neither marry nor are given in marriage?
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord's Commandments Mobile
This complex project combines the two great commandments and the Ten Commandments in one mobile.
Project | Ages 7 - 14

 The Two Great Commandments
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Two Great Commandments
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Two Great Commandments Mobile
Choose whether to make a simple mobile or stand-up display of these beautiful commandments. 
Project | Ages 7 - 14

 Two Great Commandments Valentine
Make a valentine with this heart showing the two great commandments.
Project | Ages 4 - 14

 Wedding Garments
Worship Talk | Ages 7 - 14

 What Is Charity?
New Church teachings extend the idea of charity, making it more than compassionate actions towards others.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Young Temptations
Article | Ages 15 - 17

 You Shall Love the Lord Your God
Try keeping a daily journal for at least a week to reflect on ways that you are making the Lord a priority in your life.
Activity | Ages over 15


Översätt: