სინამდვილეში რა მოხდა აღდგომის დღეს?


Detta är en översättning av: What really happened at Easter? av New Christian Bible Study Staff

Översatt till ქართული ენა av The NCBSP AI team


Beskrivning:

რას ასწავლის ახალი ეკლესია აღდგომის შესახებ? მოკლე კითხვაა, მაგრამ ის დაკავშირებულია დაკავშირებული იდეების დიდ ქსელთან. არ შეიძლება პასუხი გასცეს მას ხმაში, ისე მომაკვდავს, ასე რომ მომიტანე ...

Skapad eller översatt av: The NCBSP AI team

Datum skapat: 2020

Tillskriven: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer


Föreslagen citation:

სინამდვილეში რა მოხდა აღდგომის დღეს?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Översätt: