രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും


Detta är en översättning av: In the morning and the evening av New Christian Bible Study Staff

maskinöversatt till മലയാളം

Beskrivning:

"നിങ്ങളോടൊപ്പം പുനർജന്മത്തിന്റെ പാതയിൽ നടക്കാൻ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്..."

Datum skapat: 2023

Tillskriven: New Christian Bible Study machine translation team.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer

Om: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Föreslagen citation:

രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Tillbaka