Spiegazione di Deuteronomio 15:8


Detta är en översättning av: Explanation of Deuteronomy 15:8 av Alexander Payne

Översatt till Italiano av The NCBSP AI team


Beskrivning:

Explanation of Deuteronomy 15:8

Skapad eller översatt av: The NCBSP AI team

Datum skapat: 2021

Tillskriven: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licens: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - se termer


Föreslagen citation:

Spiegazione di Deuteronomio 15:8. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back