Judasbrevet 1

Studera inre mening

Swedish (1917)         

← 3 Johannesbrevet 1   Uppenbarelseboken 1 →

1 Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.

2 Barmhärtighet och frid och kärlek föröke sig hos eder.

3 Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.

4 Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder -- några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen -- ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.

5 Men fastän I redan en gång haven fått kunskap om alltsammans, vill jag påminna eder därom, att Herren, sedan han hade frälst sitt folk ur Egyptens land, efteråt förgjorde dem som icke trodde,

6 så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom.

7 Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld.

8 Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de.

9 Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: »Herren näpse dig.»

10 Dessa åter smäda vad de icke känna till; och vad de, likasom de oskäliga djuren, med sina naturliga sinnen kunna fatta, det bruka de till sitt fördärv.

11 Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras.

12 Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.

13 De äro vilda havsvågor som uppkasta sina egna skändligheters skum. De äro irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat till evig tid.

14 Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: »Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga,

15 för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom.»

16 De äro människor som alltid knorra och knota över sin lott, medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till behag.

17 Men kommen ihåg, I mina älskade, vad som har blivit förutsagt av vår Herres, Jesu Kristi, apostlar,

18 huru de sade till eder: »I den yttersta tiden skola bespottare uppstå, som vandra efter sina egna ogudaktiga begärelser.»

19 Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som äro »själiska» och icke hava ande.

20 Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,

21 och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.

22 Mot somliga av dem, sådana som äro tvivlande, mån I vara barmhärtiga

23 och frälsa dem genom att rycka dem ur elden; mot de andra mån I också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att I avskyn till och med deras livklädnad, den av köttet befläckade.

24 Men honom som förmår bevara eder ifrån fall och ställa eder inför sin härlighet ostraffliga, i fröjd,

25 honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

← 3 Johannesbrevet 1   Uppenbarelseboken 1 →
   Studera inre mening
From Swedenborg's Works

Förklaring (er) eller referenser från Swedenborgs verk:


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 735, 740

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 10, 27, 30, ...

Annan kommentar

  Berättelser:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 4:8, 5:18, 6:1, 4, 18:20, 19:5

2 Mosebok 12:41, 51

3 Mosebok 19:15

4 Mosebok 14:35, 16:3, 35, 22:12, 34

5 Mosebok 33:2, 34:6

1 Krönikeboken 16:28

Jobb 32:22, 40:13

Psaltaren 17:10, 45:16, 116:8, 139:20

Ordspråksboken 3:26, 25:14

Jesaja 26:21, 57:20

Jeremia 23:14

Hesekiel 34:8

Daniel 10:13, 12:1

Sakaria 3:2, 14:5

Malaki 3:13

Betydelsen av Bibelorden

Kristi
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

Kristus
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

skriva
If knowing what’s right were the same as doing what’s right, we would all be thin, healthy, hard-working, law-abiding, faithful to our spouses and free...

tro
It's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King...

nåd
The Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us...

änglar
"Änglar" i Bibeln representerar Herrens själv egenskaper, eller en mängd saker som kommer direkt från Herren. På en lägre meningsnivå kan änglar också representera samhällen...

städer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

kropp
The body (Matt. 6:22), signifies the man (homo). "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 21:23), signifies lest it should be...

ve
'Woe' signifies lamentation over evils and falsities which devastate the church.

vatten
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

stjärnor
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Adam
Adam är en av de mest avgörande och mest kontroversiella figurerna i Bibeln och delar även de troende i läger: de som tror att han...

talar
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

ihåg
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

Ande
There are two aspects to the life of each person. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels...

liv
According to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. This is true even of the most evil spirits, who loved...

härlighet
We tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the...

allena
Att vara ensam i Bibeln representerar att man är fri från ondska och falska påverkan. Det är därför Herren söker ensamhet att be, och varför...

ära
We tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the...

Amen
Amen signifies divine confirmation from truth, consequently from the Lord himself.Amen signifies truth, because the Lord was truth itself, therefore he so often said Amen...


Översätt: