တရားသူကြီးမှတ်စာ 12

Study

       

1 ဖရိမ်အမျိုးသားတို့သည် စည်းဝေး၍ မြောက်သို့ ချီသွားလျှင်၊ ယေဖသအား သင်သည် ငါတို့ကို မခေါ်ဘဲ၊ အမ္မုန်အမျိုးသားတို့ကို အဘယ်ကြောင့် တိုက်ခြင်းငှါ သွားသနည်း သင့်အိမ်ကို သင့်အပေါ်မှာ မီးရှို့မည်ဟု ဆိုကြသော်၊

2 ယေဖသက၊ ငါနှင့် ငါ၏လူတို့သည် အမ္မုန်အမျိုးသားတို့နှင့် ကြီးသောအမှု ရှိစဉ်အခါ၊ သင်တို့ကို ငါခေါ်သော်လည်း၊ သင်တို့သည် အမ္မုန်လူတို့လက်မှ ငါ့ကို မကယ်မနှုတ်ဘဲ နေကြ၏။

3 ကယ်မနှုတ်ကြောင်းကို ငါသည် သိမြင်သောအခါ၊ ကိုယ်အသက်ကို စွန့်စားလျက် အမ္မုန်အမျိုးသား တို့ကို တိုက်ခြင်းငှါ သွား၍ ာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို ငါ့လက်၌ အပ်တော်မူ၏။ သင်တို့သည် ငါ့ကို တိုက်ခြင်းငှါ အဘယ်ကြောင့် ယနေ့ လာကြသနည်းဟု ပြောဆိုပြီးလျှင်၊

4 ဂိလဒ်ပြည်သားအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေ၍ ဧဖရိမ်အမျိုးကို တိုက်ကြ၏။ ဧဖရိမ်လူတို့က၊ သင်တို့သည် ဧဖရိမ်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုးထဲက ထွက်ပြေး၍ အမျိုးမစစ်သောသူ ဖြစ်သည်ဟု ဂိလဒ်ပြည်သားတို့ကို ကဲ့ရဲ့ဘူးသောကြောင့်၊ ဧဖရိမ်လူတို့ကို လုပ်ကြံကြ၏။

5 ဂိလဒ်လူတို့သည် ဧဖရိမ်လူတို့ရှေ့မှာ ယော်ဒန်မြစ်ကူးရာအရပ်တို့ကို ဆီးတား၍ ပြေးလွတ်သော ဧဖရိမ်လူက၊ ကူးပါရစေဟု အခွင့်တောင်းသောအခါ၊ ဂိလဒ်လူတို့က၊ သင်သည် ဧဖရိမ်အမျိုးသား ဖြစ်သလောဟု မေးစစ်သော်၊ သူက မဟုတ်ပါဟု ဆိုလျှင်၊

6 သူတို့က၊ ရှိဗောလက်ဟူသော စကားကို ပြောတော့ဟုဆိုသော်၊ ဧဖရိမ်လူသည် ထိုစကားကို ပြီအောင် မပြောတတ်ဘဲ သိဗောလက်ဟု ပြော၏။ ထိုသို့ပြောသောသူကို ဘမ်းဆီး၍ ယော်ဒန်မြစ်ကူးရာအရပ် ၌ သတ်ကြ၏။ ထိုအခါ ဧဖရိမ်အမျိုးသား လေးသောင်းနှစ်ထောင် သေကြ၏။

7 ဂိလဒ်ပြည်သားယေဖသသည် ဣသရေလအမျိုးကို ခြောက်နှစ်အုပ်စိုးပြီးမှ သေ၍ ဂိလဒ်မြို့မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။

8 ယေဖသနောက်မှ ဗက်လင်မြို့သား ဣဗဇန်သည်၊ ဣသရေလအမျိုးကို အုပ်စိုး၏။

9 ထိုမင်းသည် သားသုံးဆယ်သမီးသုံးဆယ် ရှိ၏။ သမီးများကို အခြားတပါးသို့ စေလွှတ်၍ ချွေးမ သုံးဆယ်ကို သိမ်းထား၏။

10 ဣဗဇန်သည် ဣသရေလအမျိုးကို ခုနစ်နှစ်အုပ်စိုးပြီးမှ သေ၍ ဗက်လင်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။

11 ဣဗဇန်နောက်မှ ဇာဗုလုန်အမျိုးသားဧလုန်သည်၊ ဣသရေလအမျိုးကို ဆယ်နှစ်အုပ်စိုး၏။

12 ထိုမင်းသေ၍ ဇာဗုလုန်ခရိုင်၊ အာဇလုန်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။

13 ဧလုန်နောက်မှ ပိရသုန်မြို့နေ ဟိလေလ၏သား အာဗဒုန်သည်၊ ဣသရေလအမျိုးကို အုပ်စိုး၏။

14 ထိုမင်းသည် သားလေးဆယ်၊ မြေးသုံးဆယ်ရှိ၍ သားမြေးတို့သည် ခုနစ်ဆယ်သော မြည်းသငယ်တို့ကို စီးကြ၏။

15 ပိရသုန်မြို့ နေဟိလေလသား အာဗဒုန်သည်၊ ဣသရေလအမျိုးကို ရှစ်နှစ်အုပ်စိုးပြီးမှ သေ၍ ဧဖရိမ်ခရိုင်၊ ပိရသုန်မြို့၊ အာမလက်တောင်ပေါ်မှာ သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။


Exploring the Meaning of တရားသူကြီးမှတ်စာ 12      

By Rev. Julian Duckworth

Judges 12: Jephthah’s conflict with Ephraim; Ibzan, Elon and Abdon.

After Jephthah’s victory over the Ammonites, the men of Ephraim came to Jephthah, demanding to know why he hadn’t asked them to join the battle. Jephthah answered that when his people had struggled against Ammon in the past, Ephraim had not answered their calls for help.

Jephthah and Ephraim went to war over this dispute, and Ephraim was defeated. Jephthah’s men, the men of Gilead, stood by the fords of the Jordan to catch fleeing Ephraimites. When a man asked to cross, they would tell him to say “Shibboleth”. The men who pronounced the word as “Sibboleth” were from Ephraim, and were put to death. In total, forty-two thousand Ephraimites were killed in the war.

Jephthah died after judging Israel for six years, and was buried in Gilead.

*****

The spiritual meaning of Ephraim is to understand the truths of the Word. Wherever Ephraim is referenced in a negative sense, as in this chapter, the spiritual meaning becomes an understanding of the Word which has been destroyed. The Word commands us to live by what we understand and believe; in this story, Ephraim did not heed Jephthah’s words (see Swedenborg’s work, Doctrine of Sacred Scripture 79[3]).

The escaping Ephraimites were exposed by their accent, as they could not pronounce the ‘sh’ sound of “Shibboleth”. The letter ‘h’ stands for the genuine truth of the Word, which is the love of the Lord and for the neighbour. A purely intellectual understanding of the Word fails to comprehend this living heart that makes the Word what it is, and consequently, can only say “Sibboleth” (see Swdenborg’s work, Arcana Caelestia 4280).

The Word tells us that forty-two thousand Ephraimites were killed - that seems an colossal number of casualties! But the Word does not report facts from a historical standpoint; it presents living truths, even in numbers. Forty-two is six multiplied by seven, so its spiritual meaning can be understood as a combination of both numbers. In the creation story, the Lord worked for six days and rested on the seventh. This idea relates to our regeneration, which involves our struggles during temptation, as well as the peace that comes from spiritual growth. The fact that the number of casualties was in the thousands emphasizes the significance of the spiritual meaning (Arcana Caelestia 8539[2]).

Jephthah judged Israel six years. The number six here carries the same meaning of conflict and work during temptation. The temptation in this chapter would be to understand the Word purely in an intellectual or dead way (Ephraim in a bad sense), rather than living by the truths it teaches.

*****

After Jephthah, there were three minor judges of Israel. The first was Ibzan, who gave away thirty daughters to marry abroad, and brought in thirty foreign daughters for his thirty sons. The Bible does not tell us any more about Ibzan, except the curious fact that he came from Bethlehem. It’s uncertain whether this is the same town where the Lord would be born, or another town of the same name.

Ibzan, whose name means ‘illustrious’, stands for a generous and willing spirit, able to take in new perspectives and to share his blessings with others. This concept is called mutual love, which is a key quality of heaven (Arcana Caelestia 2738).

The next judge, Elon, came from Zebulun, and led Israel for ten years. Even these few details that we learn about him present a sense of integrity in their spiritual meanings: his name means an ‘oak’, a tree which is associated with nobility, strength, and longevity, each of which are fitting qualities of a leader; he came from Zebulun, which represents the unity of good and truth (Arcana Caelestia 4592[13]); and the number ten (the number of years that he judged Israel) symbolizes completeness, and also our spiritual ‘remains’ (see Sweenborg’s work, Doctrine of Life 56).

The third and final judge, Abdon, had forty sons and thirty grandsons who rode on seventy young donkeys. Abdon’s name means “to serve”, which is the third spiritual principle after love and truth. To serve is to offer our life to God through charity toward others. A young donkey represents the untamed level of our lives before regeneration, which needs spiritual care (Arcana Caelestia 5084[8]).

These last three ‘minor’ judges remind us of the qualities which guard against the next major opponent of Israel: the Philistines, who represent faith without regard to charity or good works.

    Studera inre mening

Översätt: