Yehoshua 16

Studie

         |

1 ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית־אל׃

2 ויצא מבית־אל לוזה ועבר אל־גבול הארכי עטרות׃

3 וירד־ימה אל־גבול היפלטי עד גבול בית־חורן תחתון ועד־גזר והיו [כ= תצאתו] [ק= תצאתיו] ימה׃

4 וינחלו בני־יוסף מנשה ואפרים׃

5 ויהי גבול בני־אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד־בית חורן עליון׃

6 ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה׃

7 וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן׃

8 מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני־אפרים למשפחתם׃

9 והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני־מנשה כל־הערים וחצריהן׃

10 ולא הורישו את־הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד־היום הזה ויהי למס־עבד׃ ף

Scroll to see more.