ദിവ്യ പരിപാലനം (Devassy translation)


Ово је превод: De Divina Providentia од Swedenborg, Emanuel

Преведено на മലയാളം


Опис:

How does one take a belief in a loving God and square that with the all too obvious evil in the world? Divine Providence offers a solid argument that allows for free will in human actions, and a Divine love that is always flowing towards us to work together in a way that makes sense.

О овом преводу:

നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ലോകത്തിലെ വ്യക്തമായ തിന്മയുമായി സ്നേഹമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം? ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതാ ...

Датум креирања: 2021

Кредит: Many thanks to Rev. Peter Devassy for the rights to use this translation.

Ауторско право: Copyright by the author

All rights reserved by the translator.

Лиценца: Used with permission - погледајте термине


Предложени цитат:

ദിവ്യ പരിപാലനം. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад