ദിവ്യ പരിപാലനം # 0

Од стране Емануел Сведенборг

Проучите овај одломак

/ 340  
  

ദിവ്യപരിപാലനംത്തെക്കുറിച്ചുളള ദൂതവിജ്ഞാനം

കര്‍ത്താവിന്‍റെ സ്നേഹത്താലും ജ്ഞാനത്താലും

നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണരൂപമാണ് ദിവ്യപരിപാലനം

/ 340