เฉลยธรรมบัญญัติ 20:9

Study

                

9 เมื่อนายทหารพูดกับประชาชนจบลงแล้ว ก็ให้เลือกตั้งผู้บังคับบัญชากองต่างๆให้เป็นหัวหน้าประชาชน


Коментар овог стиха  

Од стране Alexander Payne

Verse 9. And it shall be that when the thoughts and affections received in the soul by the new regenerate will have thus ordered all its faculties, that they will be led by wisdom from heaven, and be prepared to fight against evil and falsity. [Note (verses 1-9).—From these verses may be learned the necessity of fighting in temptations as if from oneself, and leaving no stone unturned to conquer. Verses 1-4. It will not do to say the soul cannot contend with evil; it can, for the Lord rights for it. Verse 5. The will must be kept resolutely on the right side. Verse 6. All the truths known which will assist against the evil must be made use of. Verse 7. The will and the intellect must act together as one, and Verse 8. the soul must hold on with fortitude.]




Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org