၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:4

Студија

     

4 ဧလိယကလည်း၊ အိုဧလိရှဲ၊ ဤအရပ်၌ နေရစ်ပါလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကိုယေရိခေါမြို့သို့ စေလွှတ်တော်မူသည်ဟုဆိုလျှင်၊ ဧလိရှဲက၊ ထာဝရဘုရားအသက်၊ ကိုယ်တော်အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်တော်နှင့် အကျွန်ုပ်မကွာရပါဟု ပြန်ပြော လျက်၊ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် ယေရိခေါမြို့သို့ သွားကြ ၏။


Коментар овог стиха  

Од стране Henry MacLagan

Verse 4. Again the genuine truth of the Word teaches, that if man is in a state of faith, he should not descend therefrom to a state of the knowledges of faith merely, although the tendency of a declining church is to do this. But still, since all life is from the Lord by the conjunction of good and truth, the state of the man of the church as to knowledges is according to his state as to good, and hence if there is a descent as to good— in this case the good of truth, or faith—there must also be a descent as to knowledge.