၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:5

Студија

     

5 ရှုရိရှင်ဘုရင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ဖျက်ဆီး၍၊ စပါးနင်းရာတွင် လွင့်သောအမှုန့်ကဲ့သို့ ဖြစ်စသဖြင့်၊ မြင်းစီးသူရဲ၊ ငါးကျိပ်၊ ရထားတဆယ်၊ ခြေသည်သူရဲတသောင်းကို သာယောခတ်၌ကြွင်းစေ၏။


Коментар овог стиха  

Од стране Henry MacLagan

Verse 5. Also from the mercy of the Lord the corrupted man has power given to him to repress, from selfish motives, the force of the natural man, so that there is a state of apparent holiness, as in prior states of truth and good.