၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:24

Студија

       

24 ရှုရိရှင်ဘုရင် ဟာဇေလသေ၍၊ သားတော် ဗင်္ဟာဒဒ်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏


Коментар овог стиха  

Од стране Henry MacLagan

Verse 24. Besides which, a change of state takes place with the corrupted natural man, by which certain forms of falsity from evil cease to rule, and forms thence resulting succeed.