സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 13:6

Студија

     

6 യഹോവ എനിക്കു നന്മ ചെയ്തിരിക്കകൊണ്ടു ഞാന്‍ അവന്നു പാട്ടു പാടും.