Eyov 13:26

Студија

     

26 כי־תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃