Komentimi

 

Dapat ba nating isipin ang Panginoon? Kung gayon, paano?

Nga Rev. Dan Goodenough (makinë e përkthyer në Tagalog)

{{en|Walking on Water}}

Isang Nakikitang Diyos

Bakit tayo dapat magkaroon ng mental na larawan ng Panginoon? Bakit mahalagang HUWAG gumawa ng mga larawan ni Jehova ang mga pre-Christian na mga tao? Pagkatapos sa pagsilang ng Panginoon, tila nagbago iyon - kaya ngayon bakit kailangan natin ng isang mental na larawan na maaari nating maiugnay?

Ang mga tao bago ang Kristiyano ay may iba't ibang, at madalas na simple, mga ideya ng Diyos bilang tao, ngunit maraming mga tao noon ay napakahilig din sa idolatriya. Sumamba sila sa mga estatwa, gintong guya, Dagon, at marami pang ibang diyos. Si Raquel, nang umalis siya sa sambahayan ni Laban, ay dinala niya ang “mga diyos ng sambahayan” kasama niya. (Genesis 31:30-35)

Ang Sampung Utos ay nagbabawal sa "anumang inukit na imahen, o anumang kawangis" ng anumang bagay: "huwag kang yuyukod sa kanila o paglilingkuran man sila…." (Exodo 20:4-5)

Nang hilingin ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, sinabi sa kanya, "Hindi mo makikita ang Aking mukha; sapagkat hindi ako makikita ng mga tao at mabubuhay." (Exodo 33:20). Nguni't inilagay ni YHWH si Moises sa isang bitak ng bato, at kinulong siya ng Kanyang palad, at dinaanan si Moises ng Kanyang kaluwalhatian; Nakita ni Moises ang Kanyang likod, ngunit hindi ang Kanyang mukha. (Exodo 33:21-23)

Sa iba't ibang pagkakataon nakipagtalo si Moises sa Diyos bilang isang tao, at sa Lumang Tipan ay madalas na nagsasalita si YHWH sa mga salita ng tao, sa pamamagitan ng isang anghel. Ngunit hindi nakita ng mga tao ang Diyos sa matatawag na sariling anyo ng Diyos. Nakita ng ilang indibidwal ang Anghel ni YHWH, na nagsalita para sa Diyos. Inisip nila ang Diyos bilang tao, HINDI bilang isang impersonal na puwersa. Sa 1 Hari 22:13-23 sinabi ng propetang si Micaiah na nakita niya si YHWH "na nakaupo sa Kanyang trono, at ang lahat ng hukbo ng langit ay nakatayo sa tabi, sa Kanyang kanan at sa Kanyang kaliwa." Tinanong ni YHWH ang pagtitipon na ito kung paano hikayatin si Ahab na "umahon, upang siya ay mabuwal [mabagsak] sa Ramoth Gilead." Pagkatapos ng ilang talakayan ay maliwanag na pinahintulutan ang isang espiritu na maghatid ng isang kasinungalingang mensahe kay Ahab. Maliwanag na itinuring ni Micaiah at ng iba pa si YHWH bilang isang uri ng Diyos ng tao.

Ngunit sa kabuuan ang mga Israelita bago ang panahong Kristiyano ay kakaunti ang iniisip tungkol sa isang nakikitang anyo ng iisang Diyos. Si YHWH ay tila malayo, hindi nakikita, nababago at medyo arbitrary. Si YHWH ay Manlilikha at tagapagbigay ng batas, at humiling ng pagsunod, na may magagandang gantimpala para sa Kanyang mga tagasunod at kaparusahan sa mga palalo at masuwayin. Kung pinahintulutan ang isang biswal na larawan ng Diyos, anong uri ng larawan o larawan ito, o maaaring ito? Posibleng tulad ng maikling paglalarawan ng "Sinauna sa mga Araw" na may buhok na parang purong lana, sa isang puting damit na nakaupo sa isang trono ng nagniningas na apoy. (Daniel 7:9) Mahirap isipin ang isang katanggap-tanggap na larawan ng Diyos para sa mga pre-Christians, bago Siya aktwal na naparito sa lupa sa Kanyang sariling anyo ng tao.

Ito ay ganap na nagbago nang Siya ay pumarito sa lupa, isinilang bilang Anak ng Diyos, at unti-unting ginawang Banal ang Kanyang isip (at katawan) ng tao. Dinala Niya ang Banal na pag-ibig (mula sa Kanyang kaluluwa) sa lahat ng Kanyang mga katangiang tao – maging ang pagmamahal sa Kanyang mga kaaway. Dumaan Siya sa isang Banal na muling pagsilang ng Kanyang tao, at "niluwalhati" ito habang nabubuhay sa natural na space-time plane kung saan tayo nakatira. Siya ay naging YHWH sa Kanyang laman sa lupa, nakikita ng lahat. Ang kanyang buhay ay naitala sa apat na Ebanghelyo, na may maraming mga turo, pagpapagaling, at mga himala, at maraming mga halimbawa ng pakikitungo sa iba nang may tunay na pagmamahal, habang tinatrato rin ang masama kung ano ito. Ang pagkakita sa Diyos Mismo kay Hesukristo sa lupa, ay nagbibigay din ng tunay na larawan at larawan ng Diyos na ating mapagkakatiwalaan, at sambahin. Walang mga larawan o portrait, na maaaring humantong pabalik sa idolatriya. Ngunit mula sa mga artista marami, maraming larawan at larawan ang nagpapakita ng nalalaman natin mula sa mga Ebanghelyo - isang buhay na larawan ng Diyos sa natural na anyo, na nagpapakita kay Hesus bilang Banal na pag-ibig sa anyo ng tao.

Inaanyayahan tayong ilarawan si Jesus bilang mukha ng Diyos. Sinabi ni Jesus kay Felipe, "Matagal na akong kasama mo, ngunit hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa Akin ay nakakita sa Ama, kaya't paano mo masasabing, 'Ipakita mo sa amin ang Ama'? naniniwala na ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa Akin?" (Juan 14:9-10; at iba pang mga sipi sa Juan; at makita Misteryo ng Langit 10579.)

Tinawag ng manunulat ng Aklat ng Mga Hebreo si Hesus na "ang ningning ng kaluwalhatian ng [Diyos] at ang malinaw na larawan ng kanyang pagkatao, at itinataguyod ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan". (Hebreo 1:3)

Tinawag ni Pablo ang Panginoon na "ang larawan ng di-nakikitang Diyos…." (Coloso 1:15) "Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan.” (Coloso 2:9)

"Sapagkat ang Diyos na nag-utos ng liwanag na sumikat mula sa kadiliman ang siyang sumikat sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesu-Kristo.” (2 Corinto 4:6)

"Dakila ang hiwaga ng kabanalan: ang Diyos ay nahayag sa laman…” (1 Timoteo 3:16)

Ang mga ito at ang iba pang mga pahayag ay nililinaw na si Jesu-Kristo ay nagpapakita sa atin ng Diyos; na nakikita natin ang Diyos kay Jesu-Kristo.

Kailanman ay hindi pa nangyari, na ang YHWH na Diyos ay makikita sa isang tunay na buhay na tao sa lupa, na nagbibigay-daan sa atin na malarawan at makita at maunawaan nang totoo ang Diyos, sa isang tao na anyo ng tunay na pag-ibig. Ang ilang mga panganib ng idolatriya ay nananatili - hal., ilang mga imahe at relihiyosong gawain at prusisyon sa ilang mga Kristiyano. Ngunit ang mga turo mismo ng Panginoon (sa Luma at Bagong Tipan, at napakarami sa mga Doktrina sa Langit) ay humihikayat ng labis na panlabas na pagsamba na nakasentro sa mga imahe. Ang mga artista ay gumawa ng napakaraming biswal na larawan ng Panginoon na maaari nating madama ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan para sa lahat, nang hindi nakatuon sa isang larawan lamang.

Ngunit ano ang tungkol sa mga pre-Christians - sila ba ay naiwan sa espirituwal na mga ulila? Ang kanilang mga simbahan ay kinatawan ng mga simbahan, at ang kanilang daan patungo sa langit at pagbabagong-buhay ay medyo naiiba sa isa na binuksan ni Jesu-Kristo. Hindi nila kailanman nasiyahan ang espirituwal na liwanag na naging posible pagkatapos na pumarito ang Panginoon sa lupa; hindi nila alam ang buhay na larawan ng mga Ebanghelyo ng mabuting kalooban sa bawat kapwa. Ngunit tiyak na marami ang pumunta sa langit at bumuo ng espirituwal at makalangit na mga kaharian. Ang Karamihan sa Sinaunang mga tao ng Simbahan ay lalong inosente at mabuti, at malapit sa Diyos, kahit na hindi na malapit hangga't maaari ngayon. At MULA ng Kanyang pagdating, ang mga pre-Christians na ito ay mayroon na ngayong mas ganap at mas malinaw na pakikipag-ugnayan sa Diyos, gaya ng inihula sa Isaias: “Ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw, at ang liwanag ng araw ay magiging makapito, gaya ng ang liwanag ng pitong araw, sa araw na tinalian ni YHWH ang pagkasira ng kanyang bayan." (Isaias 30:26)

Totoong Relihiyong Kristiyano 109 ay nagsasabi kung paano nagdala ang Kristiyanismo ng malalim at pangunahing mga pagbabagong espirituwal. Gayunpaman, ang mga pre-Christians ay nagkaroon ng buong pagkakataon na akayin sa langit, sa pamamagitan ng mga relihiyon na magagamit nila. Ang liwanag, buhay, at gamit sa kanilang kalangitan ay mas limitado, ngunit ngayon ay lumago nang husto mula noong Una at Ikalawang Pagparito ng Panginoon. Habang lumalala ang buhay ng tao sa mga siglo bago dumating ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsilang ng tao, dumami ang kasamaan at halos nawasak ang probensiyal na espirituwal na balanse at malayang pagpili sa lupa (tulad ng pinatunayan sa sinaunang kasaysayan, hal. buhay at mga digmaan ni Caesar). Ang espirituwal na pagkabulok na ito ay lumaganap dahil ang sinaunang kinatawan na Salita at mga simbahan ay hindi nagbigay ng sapat na katotohanan o pagkaunawa sa Diyos. Kaya't ang Panginoon ay naparito sa lupa upang ibalik ang Kanyang kapangyarihan at kontrol sa impiyerno, at dalhin ang Kanyang pag-ibig at liwanag sa lupa, una sa Kanyang (ni Jesus) sariling likas na pag-iisip - at mula noon sa mga tao sa lupa, at gayundin sa nagniningning na liwanag para sa lahat ng langit.

Sa wakas, narito ang isang napakalakas, nagbibigay-inspirasyong layunin para sa Bagong Simbahang Kristiyano:

"Sasambahin nito ang isang nakikitang Diyos, na nasa kanya ang di-nakikitang Diyos, kung paanong ang kaluluwa ay nasa katawan.... Ang pagsasama-sama sa isang di-nakikitang Diyos ay tulad ng pagkakahawak ng mata sa sansinukob, na ang wakas ay lampas sa paningin nito; o tulad ng pangitain sa sa gitna ng karagatan. Ngunit ang pakikipag-ugnay sa isang nakikitang Diyos ay tulad ng pagtingin sa isang tao sa himpapawid o sa dagat, na iniunat ang kanyang mga kamay at inaanyayahan ang lahat sa kanyang mga bisig." (Totoong Relihiyong Kristiyano 787)

Bibla

 

2 Mga Taga-Corinto 4:6

Studimi

       

6 Yamang ang Dios, ang nagsabi, Magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa mukha ni Jesucristo.