Žalmy 33

Studimi

   

1 Veselte se spravedliví v Hospodinu, na upříméť přísluší chválení.

2 Oslavujte Hospodina na harfě, na loutně, a na nástroji o desíti strunách, žalmy zpívejte jemu.

3 Zpívejte jemu píseň novou, a huďte dobře a zvučně.

4 Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé.

5 Milujeť spravedlnost a soud, milosrdenství Hospodinova plná jest země.

6 Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich.

7 Onť shrnul jako na hromadu vody mořské, a složil na poklad propasti.

8 Boj se Hospodina všecka země, děstež se před ním všickni obyvatelé okršlku zemského.

9 Nebo on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.

10 Hospodin ruší rady národů, a v nic obrací přemyšlování lidská.

11 Rada pak Hospodinova na věky trvá, myšlení srdce jeho od národu do pronárodu.

12 Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem jeho, lid ten, kterýž sobě on vyvolil za dědictví.

13 Hospodin patře s nebe, vidí všecky syny lidské,

14 Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země.

15 Ten, kterýž stvořil srdce jednoho každého z nich, spatřuje všecky skutky jejich.

16 Nebývá král zachován skrze mnohý zástup, ani udatný rek vysvobozen skrze velikou moc svou.

17 Oklamavatelný jest kůň k spomožení, aniž ve množství síly své vytrhuje.

18 Aj, oči Hospodinovy patří na ty, kteříž se ho bojí, a na ty, kteříž očekávají milosrdenství jeho,

19 Aby vyprostil od smrti duše jejich, a živil je v čas hladu.

20 Duše naše očekává na Hospodina, on jest spomožení naše, a pavéza naše.

21 V něm zajisté rozveselí se srdce naše, nebo ve jménu jeho svatém naději skládáme.

22 Budiž milosrdenství tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v tobě.

   
Scroll to see more.