Комментарий

 

Wat de Bijbel zegt over... Wie wordt er gered?

     

Написано Rev. John Odhner (machine translated into Nederlands)

Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, aerial view

Er is een gemeenschappelijke tendens bij mensen om negatieve oordelen te vellen over andere mensen. In de middelbare scholen komt deze tendens tot uiting in kliekjes. Een paar populaire kinderen komen in een groep terecht, en beginnen geleidelijk aan te denken dat ze beter zijn dan anderen omdat ze beter geliefd zijn. Kinderen die niet "in" zijn, kunnen objecten van medelijden, of minachting, of zelfs van wrede grappen worden. Op een of andere manier oordeelt de kliek subtiel over de anderen als een lagere klasse van mensen.

Dezelfde neiging om op anderen neer te kijken toont zich in verschillende religies. Sommige religieuze groepen worden zo egocentrisch dat ze geloven dat niemand van een ander geloof naar de hemel kan gaan. In het uiterste geval is een dergelijke houding veel wreder dan de snobistische tienerkliekjes.

De leer van de Bijbel staat hier nogal haaks op. Om te beginnen zegt God's Woord ons dat we mensen niet moeten bestempelen als "gered" of "zondaar". Jezus zei,

"Oordeel niet, dat je niet veroordeeld wordt. Waarom kijk je naar de vlek in het oog van je broer, maar denk je niet aan de plank in je eigen oog?" (Mattheüs 7:1, 3)

De discipel James zei het zo: "Er is één wetgever, die in staat is om te redden en te vernietigen. Wie ben jij om over een ander te oordelen? (Jakoben 4:1)

Toen de Heer op aarde was, was er een oordelende houding onder de leiders van de kerk. Velen dachten dat als de Messias kwam, hij de Joden zou redden, en anderen niet. Toen Jezus kwam, veroordeelden ze Hem voor het associëren met zowel niet-Joden als Joden.

Jezus ontmoedigde dit soort houding. Hij sprak eens met sommige mensen die "op zichzelf vertrouwden" dat ze gered werden en anderen niet. Hij vroeg hen om twee gebeden te overwegen: "God, ik dank u dat ik niet zoals andere mensen ben," en "God, wees mij genadig, een zondaar!" Jezus prees de man die dacht dat hij een zondaar was. (Lucas 18:9-14)

Het is beter om jezelf als een zondaar te beschouwen dan te denken dat je gered bent.

U herinnert zich wellicht ook de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die stopte om de gewonde man langs de kant van de weg te helpen. Hoewel deze Samaritaan van het "verkeerde" geloof was (vanuit Joods oogpunt), zei Jezus dat de Samaritaan bemind moest worden als een naaste, omdat hij een goed mens was. In feite zei hij dat een persoon die het eeuwige leven wil, net als deze Samaritaan moet zijn (Lucas 10:29-37), ook al was de Samaritaan noch christelijk noch joods. Jezus zag - en ziet - wat er in iemands hart is, niet alleen van welke kerk men deel uitmaakt.

De Bijbel stelt duidelijk dat het de manier waarop iemand leeft is, niet alleen wat hij gelooft, die bepaalt of hij naar de hemel gaat of niet. Jezus zei: "Niet ieder die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer,' zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet". (Mattheüs 7:21)

Nogmaals, "Hij zal iedereen belonen naar zijn werken." (Mattheüs 16:27)

"Zij die goed hebben gedaan," zegt hij, zullen gaan "naar de opstanding van het leven, en zij die kwaad hebben gedaan, naar de opstanding van de veroordeling." (Johannes 5:29)

Omdat het leven van een persoon, niet alleen zijn geloof, zijn eeuwige lot bepaalt, voorspelde Jezus dat veel christenen niet gered zouden worden, omdat ze een kwaadaardig leven hadden geleefd.

"Velen zullen in die dag tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, demonen in Uw naam uitgedreven en vele wonderen in Uw naam verricht? En dan zal Ik hen verklaren: "Ik heb jullie nooit gekend: ga weg van Mij, jullie die wetteloosheid beoefenen!"" (Mattheüs 27:22-23, Lucas 13:25-27)

Een reden waarom een niet-christen gered kan worden, is dat hij van zijn buurman kan houden. Iedereen die oprecht van zijn naaste houdt, houdt ook van Christus, hoewel hij het misschien niet beseft. Jezus zei: "Voor zover jullie een van de minste van deze Mijn broeders hebben bediend, hebben jullie dat met Mij gedaan". (Mattheüs 25:40)

Geloof in Jezus, zonder liefde voor de naaste is zinloos.

"Hoewel ik alle vertrouwen heb, zodat ik bergen kan verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets." (1 Corinthiër 13:2)

Echte liefde daarentegen is een teken dat iemand de Heer in zijn hart kent, ongeacht de religie die hij naar buiten toe belijdt.

"Liefde gelooft alle dingen." (1 Corinthiër 13:7)

"Wie goed doet, is van God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien." (3 Johannes 1:11)

"Laten we elkaar liefhebben, want liefde is van God, en iedereen die liefheeft is uit God geboren en kent God. God is liefde, en iedereen die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Johannes 4:7-11)

Samenvatting:

Sommige christelijke kerken leren dit: Alleen christenen worden gered.

Wat de Bijbel eigenlijk zegt (en wat de Nieuwe Christelijke Kerk leert): Goede mensen van alle religies worden gered.

Enkele referenties uit de leerstellingen voor de Nieuwe Christelijke Kerk : Hemel En Hel 318-328, Gods Voorzienigheid 326

Gebruikt met toestemming van John Odhner, de auteur van deze zeer nuttige site: http://whatthebiblesays.info/Introduction.html

Чтобы продолжить поиск во время просмотра, воспроизведите видео в новом окне.

Библия

 

Lucas 18:9-14

Исследование внутреннего смысла

              

9 En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:

10 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.

11 De Farizeer, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de anderen mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.

12 Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit.

13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!

14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

     

   Исследование внутреннего смысла

Explanation of Luke 18      

Написано Rev. John Clowes M.A.

Verse 1. That man ought to keep his internal or spiritual mind continually open to Divine influx, notwithstanding all the opposition of the external or natural mind

Verses 2-6. Since however false principles may prevail in the latter mind, yet if the desire of truth grounded in good prevail at the same time in the former mind, it will sooner or later become accepting of the light of truth.

Verses 7-8. Which consideration ought therefore to be attended to, because it proves that the Divine Truth is always present with those who are in the love of it, to deliver them from all false and evil persuasions, however it may appear at times to be absent, and to produce no effect. (First part of Verse 8).

Verse 8. Still, at the end of the Church, when there is no longer any faith, because there is no charity, Divine Truth, though revealed from heaven, will not be received. (Latter part of Verse 8).

Verses 9-15. For at that time man will be under the delusive idea, that he may be admitted into heaven by virtue of his works, without any regard to the principle from which they are done, whereas none are admitted into heaven but the humble and the penitent, whose works are not done from themselves, but from the Lord.

Verses 15-16. That the goods and truths of innocence ought all to be ascribed to the Lord, because heaven consists in such acknowledgement, and the Lord has communication with those goods and truths.

Verse 17. None therefore can be admitted into heaven, unless they be principled in innocence.

Verses 18-28. Nor can any one enter into heaven, unless he acknowledge the Lord, even as to His Human essence to be the God of heaven, and that from him is every good which is good, and unless he live also according to the precepts of the decalogue, by abstaining from those evils as sins, which are there forbidden.

Verses 19-20. For the Lord alone is good, and the source of good, and the way to attain conjunction of life with Him is to observe His precepts, which precepts teach, that man ought not to destroy or pervert in himself the life of love and charity; nor to ascribe that life to himself, but to the Lord alone; nor to call anything good or true but what is of the Lord; thus that he should respect and exalt in himself the Divine good and truth above every other.

Verses 21-22. Yet these precepts cannot be fulfilled, until man removes his heart from riches, fights against cravings, and acknowledges the Lord to be god.

Verse 23. Which things appear grievous to those who are in the knowledges of truth separate from the good of charity.

Verses 24-25. Therefore those knowledges, when so separated from the good of life, are rather hindrances to the attainment of conjunction with the Lord, since it is contrary to Divine order that knowledges of themselves, without the life of love and charity, should introduce any one into heaven.

Verses 26-27. Nevertheless they are no hindrances in case the Divine Truth be respected and exalted.

Verses 28-30. Inasmuch as all who reject their hereditary evils and falsities and acknowledge the Lord as to His Human essence to be god, shall be elevated to communication and conjunction with the Lord, and to all the joys of His eternal kingdom.

Verses 31-33. That in the Church, where mere falsities of doctrine and evils of life prevail, Divine Truth will be blasphemed, and perverted, and its good destroyed, nevertheless the Human principle of the Lord will attain to plenary glorification.

Verse 34. But these things cannot be apprehended even by those who are principled in the goods and truths of the Church.

Verses 35-43. Until they receive spiritual understanding from the LORD.

Verse 38. Asking it of Him from the pure love of truth.

Verse 39. And are the more urgent to receive, in proportion as they meet with opposition.

Verses 40-41. And explore diligently the end or intention they have in view, when they seek the knowledge of the truth.

Verses 42-43. For in such case their understandings receive light by communication with the Lord's Divine Human principle, which they gratefully acknowledge, and which is thus acknowledged by others.

Сведенборг

Объяснение (я) или ссылки из работ Сведенборга:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 874, 4314, 4783, 6405, 10248

Leer des Levens 30


Силки из неопубликованных работ Сведенборга:

Apocalypse Explained 794

Другие комментарии

  Рассказы:Перейти к подобным главам Библии

Ezra 9:6

Psalm 51:3

Proverbs 11:12

Hosea 14:3

Значение библейских слов

rechtvaardig
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

bidden
When people pray in the Bible, it means they are opening up their internal states. When it is the Lord praying, or a figure who...

farizeer
The Pharisees were a sect of the Jewish church at the time of the New Testament. The name comes from a root that means "separate",...

week
'A week' signifies state, and 'the seventh week,' a holy state. The ancients understood 'a week' to mean any period divided into seven, whether days,...

hemel
De "lucht" in de Bijbel vertegenwoordigt het denken, maar op een zeer algemene manier - meer zoals ons vermogen om ideeën waar te nemen en...

Ресурсы для родителей и учителей

Материал перечисленный здесь обеспеченный нашими друзьями в the General Church of the New Jerusalem. Вы можете исследовать/посмотреть их полную библиотеку следуя this link.


 Healing the Blind Miracles
Compare four stories about the Lord healing the blind by dramatizing them using the “Readers’ Theater” technique. Actors read lines from the script and act out their parts.
Activity | Ages 7 - 14

 Jesus and the Children, Children in Heaven
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Modesty
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Eyes of the Blind Shall See Him
Make a picture of the Lord in heaven with bright light all around Him. Cover the picture with fabric or another piece of paper, attaching it only at the top edge so that it can be lifted up to see the picture of the Lord. 
Project | Ages 4 - 10

 The Last Supper
The Lord celebrated Passover with His disciples and told them to remember Him by eating bread and drinking wine. The Lord is still present with people in a special way through the Holy Supper. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 1, for ages 6-7.
Religion Lesson | Ages 6 - 7

 The Lord Blesses the Children
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord Is Our Heavenly Father (version 1)
Color picture of the Lord with children.
Picture | Ages up to 14

 The Lord Is Our Heavenly Father (version 2)
Color picture of the Lord with children.
Picture | Ages up to 14

 The Lord Loves Me
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Pharisee and the Publican
Coloring Page | Ages 7 - 14


Переведите