Комментарий

 

Wat de Bijbel zegt over... Wie wordt er gered?

     

Написано Rev. John Odhner (machine translated into Nederlands)

Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, aerial view

Er is een gemeenschappelijke tendens bij mensen om negatieve oordelen te vellen over andere mensen. In de middelbare scholen komt deze tendens tot uiting in kliekjes. Een paar populaire kinderen komen in een groep terecht, en beginnen geleidelijk aan te denken dat ze beter zijn dan anderen omdat ze beter geliefd zijn. Kinderen die niet "in" zijn, kunnen objecten van medelijden, of minachting, of zelfs van wrede grappen worden. Op een of andere manier oordeelt de kliek subtiel over de anderen als een lagere klasse van mensen.

Dezelfde neiging om op anderen neer te kijken toont zich in verschillende religies. Sommige religieuze groepen worden zo egocentrisch dat ze geloven dat niemand van een ander geloof naar de hemel kan gaan. In het uiterste geval is een dergelijke houding veel wreder dan de snobistische tienerkliekjes.

De leer van de Bijbel staat hier nogal haaks op. Om te beginnen zegt God's Woord ons dat we mensen niet moeten bestempelen als "gered" of "zondaar". Jezus zei,

"Oordeel niet, dat je niet veroordeeld wordt. Waarom kijk je naar de vlek in het oog van je broer, maar denk je niet aan de plank in je eigen oog?" (Mattheüs 7:1, 3)

De discipel James zei het zo: "Er is één wetgever, die in staat is om te redden en te vernietigen. Wie ben jij om over een ander te oordelen? (Jakoben 4:1)

Toen de Heer op aarde was, was er een oordelende houding onder de leiders van de kerk. Velen dachten dat als de Messias kwam, hij de Joden zou redden, en anderen niet. Toen Jezus kwam, veroordeelden ze Hem voor het associëren met zowel niet-Joden als Joden.

Jezus ontmoedigde dit soort houding. Hij sprak eens met sommige mensen die "op zichzelf vertrouwden" dat ze gered werden en anderen niet. Hij vroeg hen om twee gebeden te overwegen: "God, ik dank u dat ik niet zoals andere mensen ben," en "God, wees mij genadig, een zondaar!" Jezus prees de man die dacht dat hij een zondaar was. (Lucas 18:9-14)

Het is beter om jezelf als een zondaar te beschouwen dan te denken dat je gered bent.

U herinnert zich wellicht ook de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die stopte om de gewonde man langs de kant van de weg te helpen. Hoewel deze Samaritaan van het "verkeerde" geloof was (vanuit Joods oogpunt), zei Jezus dat de Samaritaan bemind moest worden als een naaste, omdat hij een goed mens was. In feite zei hij dat een persoon die het eeuwige leven wil, net als deze Samaritaan moet zijn (Lucas 10:29-37), ook al was de Samaritaan noch christelijk noch joods. Jezus zag - en ziet - wat er in iemands hart is, niet alleen van welke kerk men deel uitmaakt.

De Bijbel stelt duidelijk dat het de manier waarop iemand leeft is, niet alleen wat hij gelooft, die bepaalt of hij naar de hemel gaat of niet. Jezus zei: "Niet ieder die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer,' zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet". (Mattheüs 7:21)

Nogmaals, "Hij zal iedereen belonen naar zijn werken." (Mattheüs 16:27)

"Zij die goed hebben gedaan," zegt hij, zullen gaan "naar de opstanding van het leven, en zij die kwaad hebben gedaan, naar de opstanding van de veroordeling." (Johannes 5:29)

Omdat het leven van een persoon, niet alleen zijn geloof, zijn eeuwige lot bepaalt, voorspelde Jezus dat veel christenen niet gered zouden worden, omdat ze een kwaadaardig leven hadden geleefd.

"Velen zullen in die dag tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, demonen in Uw naam uitgedreven en vele wonderen in Uw naam verricht? En dan zal Ik hen verklaren: "Ik heb jullie nooit gekend: ga weg van Mij, jullie die wetteloosheid beoefenen!"" (Mattheüs 27:22-23, Lucas 13:25-27)

Een reden waarom een niet-christen gered kan worden, is dat hij van zijn buurman kan houden. Iedereen die oprecht van zijn naaste houdt, houdt ook van Christus, hoewel hij het misschien niet beseft. Jezus zei: "Voor zover jullie een van de minste van deze Mijn broeders hebben bediend, hebben jullie dat met Mij gedaan". (Mattheüs 25:40)

Geloof in Jezus, zonder liefde voor de naaste is zinloos.

"Hoewel ik alle vertrouwen heb, zodat ik bergen kan verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets." (1 Corinthiër 13:2)

Echte liefde daarentegen is een teken dat iemand de Heer in zijn hart kent, ongeacht de religie die hij naar buiten toe belijdt.

"Liefde gelooft alle dingen." (1 Corinthiër 13:7)

"Wie goed doet, is van God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien." (3 Johannes 1:11)

"Laten we elkaar liefhebben, want liefde is van God, en iedereen die liefheeft is uit God geboren en kent God. God is liefde, en iedereen die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1 Johannes 4:7-11)

Samenvatting:

Sommige christelijke kerken leren dit: Alleen christenen worden gered.

Wat de Bijbel eigenlijk zegt (en wat de Nieuwe Christelijke Kerk leert): Goede mensen van alle religies worden gered.

Enkele referenties uit de leerstellingen voor de Nieuwe Christelijke Kerk : Hemel En Hel 318-328, Gods Voorzienigheid 326

Gebruikt met toestemming van John Odhner, de auteur van deze zeer nuttige site: http://whatthebiblesays.info/Introduction.html

Чтобы продолжить поиск во время просмотра, воспроизведите видео в новом окне.

Библия

 

Lucas 10:29-37

Исследование внутреннего смысла

              

29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.

31 En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.

32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.

33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.

34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.

35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.

36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?

37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

     

   Исследование внутреннего смысла

Explanation of Luke 10      

Написано Rev. John Clowes M.A.

Verses 1-2. That all, who are in good derived from truths, are ordained of the Lord to announce His advent, since the Church, which was about to be established by the Lord, consists of many members, but the teachers of truth from the Lord are comparatively few.

Verse 3. Thus they who are in innocence are to instruct those who are opposed to innocence.

Verse 4. And to confess all to be from the Lord alone, and nothing from themselves.

Verses 5-6. And to make enquiry concerning those who received the Lord and the things of His kingdom.

Verse 7. And shall abide in the principle of love to the Lord and of charity, but should not pass to any other.

Verses 8-9. And it they come amongst those who are in the doctrine of truth and good, they may consociate with them, remove all false and evil principles, and proclaim the Lord's advent.

Verses 10-11. But if they come among those who are in opposite doctrine, they must then testify, that the evils, which reject goods and truths, adhere to those who are in evil, but not to those who are in truths and goods.

Verses 12-16. And that thus it is better not to know the truth, than to know it, and still continue in evil of life, inasmuch as doctrine the most celestial cannot deliver from condemnation, unless the life be formed accordingly.

Verse 16. For all good and truth is in connection with the Divine Human principle of the Lord, and consequently, whoever receives good and truth into his will and understanding receives the Lord, but whoever rejects good and truth, rejects the Lord.

Verses 17-19. That all the truths of good have power over the hells, and are operative to the removal of interior falsities, and this by virtue of their conjunction with the Lord.

Verse 20. But that they who are principled in such truths and goods are not to derive joy from the consideration of the omnipotence of truth and good, but rather from the thought of their conjunction of life with the Lord.

Verse 21. And also from the thought that the Divine mercy is alike operative to conceal truth from those who, through evil of life, are in false intelligence, as to make it manifest to the simple and sincere.

Verse 22. That the all of Divinity is in the Lord's Divine Human principle, which cannot be fully comprehended by man or angel, but that what proceeds from the Lord's Divine Human principle may be comprehended.

Verses 23-24. Therefore faith and obedience grounded in the Lord's Divine Human principle are blessed, but that such faith and obedience could not have birth previous to the assumption of the Human principle by the Lord.

Verses 25-29. No one therefore can enter into heaven, unless he acknowledge the Lord, even as to His Human essence, to be the Gop of heaven, and unless he live also according to the precepts of the decalogue, by abstaining from the evils which are there forbidden, and by abstaining from them because they are sins.

Verses 29-38. That there are degrees of love towards the neighbour, and that every man is to be loved according to the quality of the good which is in him.

Verse 30. Thus they are to be loved who are in the affection of heavenly knowledges, and at the same time are infested by evil spirits, who would deprive them of those knowledges.

Verses 31-32. All such however are disregarded by those, who are not principled in love to the Lord, and in charity towards the neighbour.

Verse 33. Whereas they excite mercy and charity from an interior principle with all those, who are in the affection of truth

Verse 34. And who therefore prepare a remedy against false principles, by giving instruction in the good of love and the truth of faith, as far as the understanding is capable of giving it, and by application to those who are more instructed in the knowledges of good and truth.

Verse 35. Also by other offices of charity, so far as they have ability.

Verses 36-37. Whence it is evident, that every man is a neighbour according to the good in which he is principled, and that true charity consists in doing works of kindness and mercy to all such.

Verses 38-39. That the Lord is received by the Gentiles, who are in the affection of truth and of good.

Verses 41-42. But that they who are in the affection of truth are not yet purified from the anxieties of self-love, and are instructed that they ought to attend to and exalt the higher affection of good.

Сведенборг

Объяснение (я) или ссылки из работ Сведенборга:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4314, 6377, 6708, 9057, 9780

Apocalypse Revealed 32, 316

Leer des Levens 2

True Christian Religion 378, 410

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 87


Силки из неопубликованных работ Сведенборга:

Apocalypse Explained 375, 376, 444, 458, 584, 622, 706, ...

Charity 50

Другие комментарии

  Рассказы:


  Духовные темы:Перейти к подобным главам Библии

Psalm 147:3

Jesaja 1:6

Значение библейских слов

rechtvaardigen
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

jericho
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

Samaritaan
'The Samaritans,' in Luke 10, means the Gentiles in charity towards their neighbors. 'The Samaritans' signify the Gentiles or nations which would receive doctrine from...

op
'Upon' or 'over' signifies being within.

eigen
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

Ресурсы для родителей и учителей

Материал перечисленный здесь обеспеченный нашими друзьями в the General Church of the New Jerusalem. Вы можете исследовать/посмотреть их полную библиотеку следуя this link.


 A Golden Heart
Make a golden heart to illustrate the beautiful heart of a person who is kind to others. 
Project | Ages up to 10

 Being a True Friend and Neighbor
If we want to be good friends, we must listen and look for the times when our friends really need us. We mustn’t just use our friends for what we can get out of them, and then leave them alone when they are in trouble.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Be Like the Good Samaritan
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Compassion
Worship Talk | Ages over 18

 Dramatize the Story of the Good Samaritan
Dramatize the parable of the Good Samaritan with this simple retelling of the story, 5 characters, and suggested props.
Activity | Ages up to 10

 For Discussion: Wine and Oil
Discuss ways that the "wine" in the parable of the Good Samaritan is like true ideas and the "oil" is like kindness. When might it be helpful to offer this kind of wine and oil to others?
Activity | Ages 7 - 17

 Go and Do Likewise
Worship Talk | Ages 7 - 14

 How Am I Saved?
The Lord wants to save all people but gives people the freedom to reject His love and choose the selfishness of hell instead, if they wish to.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Imagine the Lord's Joy!
 Picture the Lord's joy each time we take a step toward heaven. 
Activity | Ages over 15

 In His Name
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Keeping in a State of Hope
Worship Talk | Ages over 18

 Mary and Martha
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Hands of Love Levels A B C for ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Levels A, B and C, for ages 3-14 for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Samaritan Helping a Stranger
Project | Ages 4 - 10

 Play: The Good Samaritan
A script for dramatizing the parable.
Activity | Ages 7 - 14

 Qualities of Friendship
The Bible says we are to love the Lord and our neighbors, to value others lives more than our own life. Doing this depends on healthy relationships. Discover New Church teachings on healthy friendship.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: Being a Good Neighbor
Teaching Support | Ages over 15

 Samaritan Is Good Neighbor
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Sending Out the Seventy
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Serving The Needs Of Others
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Good Samaritan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Good Samaritan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Good Samaritan
We might never be on that road from Jerusalem to Jericho, but we will meet people in need of help. What will you do when you see someone in need of help at school, at home or in the neighborhood? Will you pass by on the other side or be like the good Samaritan? Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 3, for ages 8-9.
Religion Lesson | Ages 8 - 9

 The Good Samaritan
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Good Samaritan
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Good Samaritan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Oil of Human Kindness
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Value of Work
Worship Talk | Ages over 18

 Who Is My Neighbor?
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Why Did God Create Me?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Why Two by Two?
Why did the Lord tell His disciples to go out in twos? What are some of the advantages to having friends support us in challenging situations?
Activity | Ages over 15


Переведите