Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Это перевод: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions по Jared Buss

Машинный перевод на Tagalog

Описание:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Дата создания: 2023

Благодаря: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторские права: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лицензия: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Просмотрите условия

О: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендуемые цитаты:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад