യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും


Это перевод: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions по Jared Buss

Машинный перевод на മലയാളം

Описание:

മതം നമ്മെ ഒന്നും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകം പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു, അതിനാൽ ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പിന്നോട്ടാണ്.

Дата создания: 2023

Благодаря: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторские права: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лицензия: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Просмотрите условия

О: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендуемые цитаты:

യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад