Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Это перевод: Glorifying and Praising God по New Christian Bible Study Staff

Машинный перевод на isiZulu

Описание:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Дата создания: 2023

Благодаря: New Christian Bible Study machine translation team.

Авторские права: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лицензия: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Просмотрите условия

О: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Рекомендуемые цитаты:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Назад