თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


Это перевод: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. по New Christian Bible Study Staff

В переводе на ქართული ენა по The NCBSP AI team


Описание:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

Создано или переведено: The NCBSP AI team

Дата создания: 2021

Благодаря: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Авторские права: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Лицензия: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Просмотрите условия


Рекомендуемые цитаты:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back