Tungkol sa Monotheism...

Написано New Christian Bible Study Staff (Машинный перевод на Tagalog)
  
Rembrandt [Public domain], via Wikimedia Commons

Ang Bibliya ay parehong nag-uudyok at sumubaybay sa isang mahabang kalakaran patungo sa monoteismo.

Sa simula, nilikha ng Diyos ang uniberso, ang lupa, at sina Adan at Eva. Binalaan ng Diyos si Noe na gumawa ng arka, at nakipagtipan sa kanya pagkatapos ng malaking baha. Ikinalat ng Diyos ang mga taong nagsisikap na magtayo ng tore ng Babel. Kaya, ang pagiging single ay naroroon sa mga pinakaunang kwento.

Pagkatapos, sa Genesis 11:14, narinig natin ang kapanganakan ni Eber, kung saan nakuha ng mga Hebreo ang kanilang panlipi na pangalan -- at pagkaraan ng anim na henerasyon, Abram, noong Genesis 11:26. Si Abram ay isang mahalagang karakter sa kuwento. Nabuhay siya mga 4000 taon na ang nakalilipas, marahil mga 1900 BC. Sinabihan siya ng Diyos na lisanin ang Ur, sa Chaldea (ngayon sa timog-silangan ng Iraq), kung saan siya isinilang, at maglakbay patungo sa isang lupain na ipapakita sa kanya ng Diyos. Si Abram ay sumunod, at sa kanyang mahabang buhay na sumunod, siya ay gumugol ng panahon sa Padan Aram (Syria), at pagkatapos ay sa Canaan, at pagkatapos ay sa Ehipto, at pabalik sa Canaan. Dahil ginawa ni Abram ang utos ng Diyos sa kanya, ang kanyang pangalan ay pinalitan ng Abraham, at ang pangalan ng kanyang asawang si Sarai ay pinalitan ng Sarah.

Si Abraham, sa kalaunan, ay nagkaroon ng maraming anak. Ang kanyang unang anak na lalaki, si Ismael, kay Hagar, ay naging ama ng mga Arabong tao. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Isaac, ni Sarah, ay naging ama ng mga Israelita at mga Edomita. Siya ang ninuno ng mga nagtatag na mga tao ng tatlong dakilang matibay na monoteistikong relihiyon - Hudaismo, Kristiyanismo, at Islam.

Nang magbukas ang kanyang kuwento, nagmula si Abram sa isang kulturang polytheistic idolatrous. Tingnan, halimbawa, Josue 24:2, 14, 15 at Genesis 31:53, at gayundin ang paliwanag sa Misteryo ng Langit 1356. 1 Ngunit, ang mahalaga, si Abram ay may potensyal na maging isang monoteista. Nakikita ng Diyos na Jehova ang potensyal na ito, at pinangunahan niya si Abram at ang kanyang mga inapo tungo dito. Ito ay isang unti-unting proseso. Sa kuwento ng apo ni Abraham na si Jacob at ng kanyang asawang si Raquel, ninakaw ni Raquel ang mga imahe ng mga diyos sa bahay mula sa bahay ng kanyang ama na si Laban (Genesis 31:19). Ngunit pagkatapos, sa Genesis 35:2-3, hindi nagtagal, nakita namin si Jacob na nagsasabi sa kanyang sambahayan,

"Alisin ninyo ang mga dayuhang dios na nasa gitna ninyo, at kayo'y maglinis, at magpalit kayo ng inyong mga damit: at tayo'y magsitindig, at umahon sa Beth-el; at gagawa ako roon ng isang dambana sa Dios, na tumugon sa akin sa araw ng aking paghihirap, at kasama ko sa daan na aking nilakaran."

Pagkatapos, pagkaraan ng ilang henerasyon, ang proseso ay higit pa. Ibinigay kay Moises ang Sampung Utos sa Bundok Sinai, at ang pinakaunang utos ay ito:

"At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na nagsasabi, Ako ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo. anumang larawang inanyuan, o anumang anyo ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa." (Exodo 20:1-4)

Ang pagsulong na ito mula sa polytheism tungo sa monoteismo ay mahalaga. Ang bagong doktrinang Kristiyano ay nagtuturo na ang pinaka sinaunang tao ay may isang monoteistikong paniniwala, ngunit sa paglipas ng panahon, at sila ay naging mas "sibilisado", ang kanilang maagang kadalisayan ay nasira, at sila ay nahulog sa polytheism. Ang kanilang mga sagradong pagdiriwang ng mga aspeto ng Diyos, hal. Ang kapangyarihan ng Diyos, o ang pag-ibig ng Diyos, ay unti-unting magbabago sa isang uri ng panteon. 2

Nakipagtipan ang Diyos kay Abraham na simulan na baligtarin ang kalakaran na ito, at - sa maraming maling pagsisimula at mga aberasyon - ito ay gumana. Ang monoteismo ay ang pinakalaganap na anyo ng paniniwala ngayon. Ang pagiging totoo nito ay gumagawa ng isang malinis na lugar kung saan maaaring kumilos ang Diyos na Jehova sa ating buhay. Sa Totoong Relihiyong Kristiyano 9, makikita natin ang pahayag na ito:

"Bilang kinahinatnan ng Banal na pag-agos sa mga kaluluwa ng mga tao, na itinuturing na nasa itaas, mayroong panloob na dikta sa bawat tao na mayroong Diyos at Siya ay iisa."

Kung bubuksan natin ang ating isipan sa pag-agos na ito, matatanggap natin ito, at magiging mas mulat tayo sa pangunguna ng Diyos. Nang hinikayat ni Jacob ang kanyang mga tao na "bumangon, at umahon sa Beth-el", iyon ang kanyang sinasabi. Sa Hebrew, ang "Beth-el" ay nangangahulugang "ang Bahay ng Diyos" -- at maaari tayong umakyat dito.

Сноски:

1Misteryo ng Langit 1992 tuwirang sinabi (sa tuktok ng subsection 3) na si Abram ay isang idolater.

2. Tingnan mo Misteryo ng Langit 4162: ...yaong mga nasa Sinaunang Iglesya ay nakilala ang Banal (iyon ay, ang Panginoon) sa pamamagitan ng iba't ibang mga pangalan.... Sila na matatalino sa kanila ay walang naunawaan sa lahat ng mga pangalang ito kundi ang nag-iisang Panginoon; ngunit ang mga simpleng ginawa para sa kanilang sarili kaya maraming mga kinatawan ng mga imahe ng na Banal; at nang magsimulang gawing idolatriya ang Banal na pagsamba, gumawa sila para sa kanilang sarili ng napakaraming diyos. [Sa mga subsection 2 at 3]