John 10:30

Учиться

          |

30 Ako at ang Ama ay iisa.