၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:8

Учиться

     

8 ဧလိယသည် မိမိဝတ်လုံကိုယူ၍ လိပ်ပြီးမှ၊ ရေကိုရိုက်သဖြင့် ရေသည် တဘက်တချက်ကွဲ၍ ၊ ထိုသူ နှစ်ယောက်တို့သည် မြေပေါ်မှာ ရှောက်သွားကြ၏။


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 8. But the same literal sense, in the hands of those who are in good, when its consistency is seen from good, is all-powerful, and disperses falsities before him who is on his way for heaven both as to good and as to truth.