၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:2

Учиться

       

2 ဧလိယကလည်း၊ ဤအရပ်၌ နေရစ်ပါလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကို ဗေသလမြို့သို့ စေလွှတ်တော်မူ သည်ဟု ဧလိရှဲအားဆိုလျှင်၊ ဧလိရှဲက ထာဝရဘုရားအသက်၊ ကိုယ်တော်အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်တော်နှင့် အကျွန်ုပ်မကွာရပါဟု ပြန်ပြောလျက်၊ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ သည် ဗေသလမြို့သို့သွားကြ၏။


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 2. But the genuine truth of the Word teaches that man, or the church generally, should not recede from an internal to an external state, or from a state of charity to a state of faith, although this is the tendency of a declining church. And yet, because all life is from Divine Good conjoined to Divine Truth, the state of the man of the church as to truth is according to his state as to good, and hence, if there is a descent as to good, there must also be a descent as to truth.