၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:18

Учиться

     

18 ဧလိရှဲသည် ယေရိခေါမြို့မှာ နေသေးသည် ဖြစ်၍၊ လူတို့သည် ပြန်လာသောအခါ၊ မသွားကြနှင့်ဟု ငါမြစ်ထားသည် မဟုတ်လောဟု ဆို၏။


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 18. Wherefore, the temptation being past, they again have recourse to the Word from a genuine love of knowledge, and are confirmed in the truth that the spiritual sense of the Word cannot be known from natural affection and natural intelligence only.