၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:9

Учиться

     

9 ယောခတ်သည် ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍၊ ရှမာရိမြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံလေ၏။ သားတော် ယဟောရှသည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏


Комментарий к этой строфе  

Написано Henry MacLagan

Verse 9. And he is associated with his like in the eternal world and state, being raised to life in an external corresponding to his internal; while a new state of the church (on earth) succeeds.