מתיו 2:21

Учиться

             |

21 ויקם ויקח את הילד ואת אמו ויבא ארצה ישראל׃