Tehilim 26

Учиться

  

1 לדוד שפטני יהוה כי־אני בתמי* הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃

2 בחנני יהוה ונסני [כ= צרופה] [ק= צרפה] כליותי ולבי׃

3 כי־חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃

4 לא־ישבתי עם־מתי־שוא ועם נעלמים לא אבוא׃

5 שנאתי קהל מרעים ועם־רשעים לא אשב׃

6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את־מזבחך יהוה׃

7 לשמע בקול תודה ולספר כל־נפלאותיך׃

8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃

9 אל־תאסף עם־חטאים נפשי ועם־אנשי דמים חיי׃

10 אשר־בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃

11 ואני בתמי אלך פדני וחנני׃

12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃

Scroll to see more.