Žalmy 29:11

Учиться

     

11 Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.