Cuộc di cư 31:9

Estude

             |

9 bàn thờ dâng của lễ thiêu cùng đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng;