၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:19

Estude

     

19 ထိုမြို့သားတို့က၊ ကိုယ်တော်မြင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဤမြို့တည်ရာ အရပ်သည်သာယာပါ၏။ သို့ရာတွင် ရေမကောင်း၊ မြေလည်းကိုယ်ဝန်ပျက်စေတတ် ပါသည်ဟု ဧလိရှဲအား လျှောက်ကြလျှင်၊


Comentário sobre este versículo  

Por Henry MacLagan

Verse 19. And now, therefore, they perceive that although the natural love of knowledge, and knowledge itself, are delightful, which is according to the truth of the Word, yet such knowledge alone is of very little value, and its affection unproductive.